SCCS: opinion om climbazole, tillägg

SCCS:s opinions är oberoende vetenskapliga säkerhetsvärderingar och fungerar som underlag för ansvariga myndigheter i deras beslut om riskhantering och följaktligen om regleringar i kosmetikalagstiftningen. SCCS:s arbete inklusive branschens underlag i form av data tillsammans med myndigheternas beslut är grunden i den strikta och dynamiska lagstiftning som omgärdar kosmetiska produkter.

 

Slutsats om det idag auktoriserade konserveringsmedlet (kan också användas som medel mot mjäll) climbazole:

"...use of Climbazole as a preservative at a maximum concentration of 0.5% either in a foot care cosmetic and used alone, or in combination with a face cream (at a maximum concentration of 0.5%) or hair lotion (at a maximum concentration of 0.5%) does not pose a risk to the health of the consumer."

Dock anser SCCS att en samtidig användning av alla tre produkttyperna inte är säker upp till 0,5%.

Vidare: "...as an anti-dandruff agent in shampoo (rinseoff) up to a maximum concentration of 2%, the use of shampoo alone or in combination with face cream or hair lotion or foot care cosmetic does not pose any risk."

Enligt liknande resonemang som ovan menar SCCS att en samtidig användning av dessa produkttyper inte är säker upp till 2%.

Logisk sett menar SCCS att de fyra nämnda produkttyperna i samtidig användning vid max. koncentration inte är säker.

 

SCCS bedömer endast hälsorisker. För miljöriskbedömningar hänvisas till bedömningar inom ramen för arbetet med kemikalielagstiftningen REACH.

 

Läs tillägget till opinion