Om förbuden mot djurförsök och försäljning av kosmetiska produkter

Om förbuden mot djurförsök och försäljning av kosmetiska produkter

KTF får ibland frågor om djurförsök och kosmetika. Här kan du uppdatera dig om vad som gäller.

Beslut om förbud kvarstår: Mot bakgrund av konsekvensbedömning har kommissionen dragit slutsatsen att det bästa är att låta 2013 års försäljningsförbud träda i kraft och att inte lägga fram något lagförslag om att förlänga tidsfristen eller tillåta undantag från förbudet.

Förbud mot djurförsök: Enligt kosmetikadirektivet ska djurförsök för kosmetiska produkter fasas ut. Det är förbjudet i unionen att testa kosmetiska slutprodukter på djur sedan 2004 och att testa kosmetiska beståndsdelar sedan mars 2009.

Försäljningsförbud / marknadsföringsförbud: Sedan den 11 mars 2009 är det också i enlighet med kraven i direktivet förbjudet att i unionen sälja kosmetiska produkter och beståndsdelar som har testats på djur (nedan kallat 2009 års försäljningsförbud).

Detta försäljningsförbud gäller för de flesta hälsoeffekter hos människa som testas för att kontrollera kosmetiska produkters säkerhet, med undantag av de mest komplexa hälsoeffekterna (systemisk toxicitet vid upprepad dos, hudsensibilisering, cancerogenicitet, reproduktionstoxicitet och toxikokinetik), för vilka Europaparlamentet och rådet förlängde tidsfristen till den 11 mars 2013 (2013 års försäljningsförbud).

Kosmetikadirektiv till kosmetikaförordning - samma regler: Kosmetikaförordningen, som upphäver och ersätter kosmetikadirektivet med verkan från och med den 11 juli 2013, innehåller samma bestämmelser.

"Gamla" data får användas: Uppgifter från djurförsök som gjorts innan försäljningsförbuden började gälla (den 11 mars 2009 respektive den 11 mars 2013) kan även fortsättningsvis användas vid säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter.

Förbud trots att alternativa metoder saknas: Förbuden mot djurförsök och försäljning i kosmetikadirektivet och kosmetikaförordningen ska tillämpas även om det saknas alternativa metoder till djurförsök.

 

Läs Europakommissionens meddelande

 

Det fortsatta arbetet i ärendet alternativa testmetoder innebär bland annat:

  1. Tillämpning av 2013 års försäljningsförbud och uppföljning av dess effekter
  2. Åtagande att stödja forskning, utveckling och validering av alternativa metoder för att bedöma säkerheten för människor
  3. (Alternativa metoder som en del av unionens agenda för handel och internationellt samarbete)

 

EU:s vetenskapskommitté, SCCS, om konsekvenser av förbudet mot djurförsök för oberoende säkerhetsvärdering

Läs SCCS promemoria "...memorandum on Scientific Evaluations and Opinions..."

 

Varför har djurförsök över huvud taget använts historiskt sett?

Även om kosmetikbranschen sedan lång tid slutat med djurförsök har dessa förekommit tidigare - varför?

Användarens hälsosäkerhet är helt central för tillverkaren och lagstiftaren. Tillverkaren strävar inte efter djurförsök utan istället säkerställda (validerade) testmetoder för att på bästa möjliga sätt kunna påvisa och dokumentera säkerheten hos ingredienser och slutprodukter. I dag finns inte säkerställda testmetoder för alla s.k. toxikologiska "end points". Detta kan röra sig om mer invecklade reaktioner så som t.ex. allergi med flera. Säkerhetsprognostiseringen för dessa end points blir då logiskt osäkrare, d.v.s. säkerheten för användaren blir något mer oklar.

Minst lika viktigt är att EU:s oberoende vetenskapskommitté för konsumentprodukter, SCCS, har färre verktyg - i vissa fall inga - för att värdera och uttala sig om (Scientific opinion) säkerheten hos ingredienser. SCCS får löpande uppdrag (Request for a Scientific opinion) av bl.a. medlemsstaternas ansvariga myndigheter att återkommande utvärdera säkerheten så att dessa kan fatta rimliga beslut om riskhantering och reglering för användarens hälsosäkerhet.