Branschen vill ha tydliga riktlinjer för säkerhetsbedömning med avseende på s.k. hormonstörande ämnen (EDC)

"Vetenskapligt ogrundad försiktighet driver EU-kommissionens rekommendationer om reglering av s.k. hormonstörande ämnen (EDC) samtidigt som man trotsar sunt förnuft, väletablerad vetenskap och riskbedömningsprinciper"

Så lyder titeln på ett brev till Professor Anne Glover CBE, Chief Scientific Adviser to the President of the European Commission.

Den politiska debatten om s.k. hormonstörande ämnen får stort utrymme i media om kemiska ämnen och hälsa.

Nu ställer sig dock 72 professorer och doktorer inom toxikologi m.fl. discipliner bakom ett brev till Europakommissionen för att opponera sig mot den brist på vetenskaplig grund forskarna menar sig se i EU-kommissionens linje.

"Vi är överens om att ett hänsynstagande till eventuella hormonstörande ämnen är förnuftigt och viktigt, men vi anser också att identifiering och reglering av sådana ämnen bör bygga på a) tydliggjorda oönskade effekter ("biverkningar") som är relevanta för hela människor eller djur och inte isolerade testsystem av okänd (homeostatisk) betydelse, och b) en karakterisering av reell potens (riskkarakterisering) och därför av tröskelvärden över vilka hälsorisk kan föreligga", skriver forskarna.

Läs artikeln och brevet

 

Hormonstörande ämnen splittrar svenska forskare

... Nu har en annan grupp forskare, koordinerade av den svenske professorn Åke Bergman, gett svar på tal. I den vetenskapliga tidskriften Environmental Health går de nogsamt igenom sommarens första forskarinlägg och hävdar direkta felaktigheter kring uppgifter som där presenteras som vetenskapligt belagda.

Åke Bergman med flera är också starkt kritiska till ifrågasättandet av försiktighetsprincipen. En princip som är etablerad i europeisk rätt och som bygger på internationella överenskommelser sanktionerade av FN.

Läs kommentaren

 

Red:s kom: med "Bergmans linje" är risken att det mesta bör förbjudas p.g.a.  hormonstörande egenskaper. Humle, soja, ja mycket av det vi får i oss genom livsmedel har potentiellt hormonstörande egenskaper. KTF menar att det måste finnas någon relevant koppling mellan användningen av en produkt och risken för människors hälsa. Annars riskerar diskussionen om hormonstörande ämnen bli mer politisk - en kritik av det moderna samhället - än vetenskaplig. Vidare menar KTF att det på "sedvanligt manér" inte går att gömma sig bakom "det där är bara industristödd forskning!" eller onyanserade rop efter "försiktighetsprincip!" utan definitioner. Frågan är snarare om det är bra eller dålig forskning. Det är detta som oberoende parter ska summera och bedöma.

KTF menar att branschen, eller kanske tyvärr ytterst konsumenten, sitter i skottlinjen - vad ska man som konsument tro?

Branschen vill ha tydliga, på vetenskap baserade riktlinjer för säkerhetsbedömning med avseende på hormonstörande egenskaper av de ingredienser man använder. Dessutom är det av yttersta vikt att EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter har bästa tänkbara "verktyg" för oberoende bedömningar på uppdrag av EU:s myndigheter.