Felaktig lydelse av P210 i ATP5 till CLP-förordningen

Felaktig lydelse av P210 i ATP5 till CLP-förordningen

Den svenska versionen av ATP5 till CLP, publicerad den 2/10 2013 som EU-förordning 944/2013, innehåller ett fel. Det är skyddsfrasen P210 som fått en helt felaktig lydelse.

Den korrekta lydelsen av P210 är den som finns i ATP4 till CLP (EU-förordning 487/2013), dvs.:

”Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.”

Det enda som skulle ha ändrats gällande P210 i ATP5 var att villkoren för användning skulle tas bort. Så har också skett i de andra språkversionerna, men i den svenska har man alltså gjort fel och även råkat ändra ordalydelsen av själva P-frasen.

Se Kemikalieinspektionens information om detta.