Läkemedelsverkets rapport till regeringen: Nya EU-regler säkrar användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Nya EU-regler säkrar användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen om behovet av nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. De nya EU-reglerna innebär bland annat att halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. De nya reglerna förväntas träda i kraft hösten 2014.

Regeringen gav den 19 december 2013 Läkemedelsverket i uppdrag att i samråd med Kemikalieinspektionen utreda konsekvenserna av de föreslagna EU-begränsningarna som träder i kraft under 2014 när det gäller användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. I uppdraget ingick också att utreda behovet av och förutsättningarna för Sverige att införa mer långtgående nationella regler för propyl- och butylparaben.

Anledningen till förändringarna av regelverket för propyl- och butylparaben är att man vill säkra upp mot risken för misstänkta hormonstörande egenskaper vilket har utretts av den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) inom EU. Läkemedelsverket har granskat underlaget och har kommit fram till att bedömningen täcker upp för dessa risker.

Däremot anser Läkemedelsverket att det finns områden som behöver studeras ytterligare samt att det finns ett allmänt behov av att fortsätta att bevaka frågan om konserveringsmedel i kosmetika.

Läs Läkemedelsverkets nyhet

KTF delar Läkemedelsverket bedömning och fortsatta målsättning utifrån vetenskapliga data.

Läs mer om parabener på ktf.se