Tillsyn av frisersalonger

Tillsyn av frisersalonger

Läkemedelsverket genomför nu med flera av Sveriges kommuner ett tillsynsprojekt för att tillse att produkterna på marknaden följer lagkrav. KTF stödjer detta arbete eftersom marknadskontroll är en viktig del i hela begreppet säkerhet.

Kosmetiska produkter regleras genom en egen EU-lagstiftning

Ibland förekommer den felaktiga uppfatningen att kosmetiska produkter regulatoriskt är kemiska produkter, så är INTE fallet. För att undvika missförstånd vill föreningen påtala följande för att undvika missförstånd:

Inga krav på säkerhetsdatablad för kosmetiska produkter - en leverantör av kosmetiska produkter, t.ex. schampo eller hårfärgningsmedel, är INTE skyldig att lämna s.k. säkerhetsdatablad till frisören, butiken osv. Kosmetiska produkter ska bära all relevant märkning, inklusive information om försikitghetesåtgärder, bruksanvisning osv på förpackningen. Men. KTF har för att förstärka informationen tagit fram en vägledande folder för frisören och tillsynspersonen, KTF Vägledning om frisörprodukter

Försiktighetsåtgärder och användningsområde för produkten ska anges på svenska - även om många svenskar förstår engelska är lagkravet genom kosmetikaförordningen att respektive medlemsland ska besluta om vilket språk denna information ska anges på. I Sverige gäller svenska.

Speciellt viktigt att notera är att hårfärger inte är avsedda för personer under 16 år.

Ingredienser anges i den obligatoriska ingredienslistan på det gemensamma "språket" INCI - inom EU gäller fri rörlighet av varor och tjänster. I den andan används ett gemensamt "språk" för ingredienser i kosmetiska produkter, INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients). Detta dels för att underlätta för hudläkare - om man som svensk tar med t.ex. en solskyddsprodukt till Spanien, där får besvär som skulle kunna relateras till produkten, besöker hudläkare - då ska denna lätt kunna se vad produkten innehåller. Oavsett om hudläkaren förstår svenska eller inte. En annan aspekt är att det knappast påverkar konsumentinformationen om det står "methylparaben" (INCI) eller "metylparaben" (svenska) på förpackningen. Vissa engelska och franska låneord anses dock inarbetade i det svenska språket.

Arbetsgivaren eller egenföretagaren ansvarar för god arbetsmiljö - Arbetsmiljöverkets regler är mer allmänna, men ibland specifika, regler för att tillse en säker arbetsmiljö på t.ex. en frisersalong. Detta innebär t.ex. att veta vilka produkter och kemiska ämnen man hanterar, att tillse att ventilationen är god, speciellt i anslutning till specifika arbetsmoment (här rekommenderas punktutsug), att engångshandskar används (och inte återanvänds!). I god arbetsmiljö ingår även att tillse att yngre som praktiserar på salongen inte utför behandlingar som t.ex. hårfärgning.

Att frisören ska ha kunskap i vilka kemiska ämnen han eller hon hanterar på salongen innebär INTE att dessa ämnen ska listas separat när kosmetiska produkter avses. För dessa ska istället ingrediensförteckning finnas på alla produkter som säljs.