Parabener - de nya reglerna för säker användning nu antagna och kompletta

Parabener - de nya reglerna för säker användning nu antagna och kompletta

Bakgrund

Parabener är en grupp av ett flertal kemiska ämnen som kan användas för att konservera kosmetiska produkter (och livsmedel, läkemedel osv) och regleras som övriga konserveringsmedel genom en s.k. "positivlista" (endast listade konserveringsmedel får användas vid konservering av kosmetiska produkter), här i post 12 i bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. Methyl- och ethyl paraben har aldrig på vetenskapliga grunder ifrågasatts avseende säkerhet (eller miljöegenskaper).

Parabener är estrar av i naturen naturligt förekommande ämnet para-hydroxi bensoesyra. Dessa ämnen finns t.ex. i morötter och lingon, och är anledningen till att t.ex. rårörda lingon inte behöver konserveras separat.

EU:s oberoende vetenskapliga kommitté SCCS säkerställde 2010 och 2011 också de redan antagna konserveringsmedlen propyl- och butylparaben. Efter att Danmark, i enlighet med artikel 12 i tidigare kosmetikadirektiv ensamt fattat ett beslut om förbud mot propylparaben och butylparaben i kosmetiska produkter för barn under tre år på grund av dessa ämnens potentiella endokrina aktivitet (hormonmodulerande potential) säkerställde SCCS åter igen säkerheten hos dessa ämnen, inklusive hänsyn tagen till eventuella reproduktionsskadliga effekter inklusive hormonstörande effekter.

Parabener som saknar stöd hos industrin förbjudna

Pga bristande intresse att försvara vidare användning av vissa andra parabener förbjöds dessa tidigare i år.

Regelverket om parabener nu antaget och komplett utifrån aktuellt vetande

Alla parabener som finns i bilaga V om tillåtna konserveringsmedel i kosmetiska produkter är nu åter genomgångna och reglerade enligt aktuellt vetande. För methyl- och ethylparaben (och deras salter) gäller som tidigare maxkoncentrationer i en kosmetisk produkt:  0,4 % (som syra) för en ester, och 0,8 % (som syra) för blandningar av estrar.

För propyl- och butylparaben gäller det grundläggande, d.v.s. maxkoncentrationer i en kosmetisk produkt:

  • 0,14 % (som syra) för summan av de enskilda koncentrationerna (av dessa ämnen)
  • 0,8 % (som syra) för blandningar av ämnen som nämns i posterna 12 och 12a (dvs alla tillåtna parabener), där summan av de enskilda koncentrationerna av butyl- och propylparaben och deras salter inte överstiger 0,14 %

Men, för propyl- och bytylparaben har man av förklarliga skäl inte kunnat säkerställa säkerhet för blöjområdet på på barn (läs: under 3 år) och dessa ämnen får därför inte användas i produkter som lämnas kvar (t.ex. hudkräm) och som är avsedda för blöjområdet för barn under 3 år. S.k. "stay on"-produkter som innehåller dessa båda parabener och är avsedda för barn under 3 år måste bära information om försiktighetsåtgärder: "Får inte användas i blöjområdet".

Övergångsregler

  • From 16 april 2015 måste kosmetiska produkter som marknadsförs var i enlighet med detta regelverk.
  • From 16 oktober 2015 måste alla produkter som säljs till konsument och annan användare vara i enlighet med detta regelverk.

 

Läs EU-förordningen 1004/2014