KTF informerar om EU-kommissionens publicering av kriterier för hormonstörande ämnen

EU-kommissionen presenterade den 15 juni kriterier för hormonstörande ämnen enligt ett av de fyra principalternativ som under en längre tid diskuterats.

EU-kommissionen presenterade enligt förväntan först kriterier för biocider och växtskyddsmedel, för att först senare göra detsamma för andra produkter.

 

Hur definierar de nya kriterierna hormonstörande ämnen?

De beslutade kriterierna tar sin utgångspunkt i en klassificering utifrån inneboende egenskaper, och utan att inkludera hur potenta dessa ämnen är. Ett ämne med obetydlig effekt kan alltså ha samma klassificering som ett ämne som har en stark effekt. Däremot tar kriterierna fasta på om ett ämne ger upphov till en oönskad effekt och den effekten måste då kunna visas.

 

Kosmetiska produkter ska alltid vara dokumenterat säkra – kraven är desamma nu som då

Att ämnen klassificeras enligt en egenskap innebär inte att kemin hos dessa ämnen ändras. Inte heller sänks de mycket hårda kraven på den som tillverkar och levererar en kosmetisk produkt. Produkten ska vara dokumenterat säker, och detta inkluderar naturligt att alla potentiella oönskade effekter måste beaktas.

Inte heller har lagstiftningen nu kommit in i en ny era. Kraven på bland annat upprättande av säkerhetsdokumentation är lika starka nu som då.

Det är också viktigt att nämna att ansvarig myndighet (Läkemedelsverket) närsomhelst har rätt att få ta del av säkerhetsdokumentation om man bedömer att det kan vara förenat med hälsofara att använda en kosmetisk produkt.

 

Solskyddsprodukter är inte hormonstörande

Tillverkare av solskyddsprodukter kan endast använda solskyddsfilter som tillåtits av myndigheterna efter genomgång via EU:s vetenskapliga kommitté. Sjävklart godkänns inte filtren om de inte är säkra. KTF finner det klandervärt att Kemikalieinspektionen uttalar sig om kosmetiska produkter, dit solskydd räknas, trots att de faller utanför Kemikalieinspektionens område för myndighetsutövning. Mest illa är dock att de inte förklarar skillnaden mellan ett ämnes klassificering och eventuella risker. KTF beklagar om Kemikalieinspektionens bristfälliga riskkommunikation har orsakat oro och vi vill återigen påpeka vikten av ett gott solskydd.

Läs mer om solskydd på ktf.se

Läs mer om riskkommunikation på ktf.se