Europakommissionen stödjer säkerhetsvärdering och riskhantering av ingredienser i kosmetiska produkter

KTF har efter EU:s ansvariga kosmetikamyndigheters (Läkemedelsverket med flera) möte 21 september nåtts av beskedet att Europakommissionen i sin utredning om tolkningen av artikel 15 i EU:s kosmetikförordning, CMR-ämnen, kommer fram till att  ingredienser i kosmetiska produkter som klassificeras som CMR-ämnen ska tillåtas en process av oberoende vetenskaplig säkerhetsvärdering. Om en sådan visar på att en säker användning kan fastslås så bör EU:s ansvariga myndigheter riskhantera ämnet och reglera det i kosmetikförordningens bilagor.

Detta är i linje med regelverkets riskbaserade grundvalar och en stor seger för en vetenskaplig process där alla parter ges möjlighet att presentera data och framföra argument.