EU:s rapport om efterlevnad av "claimsförordningen" nu publicerad - branschen lever i stort upp till kraven

Europakommissionen har idag publicerat "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om produktspecifika påståenden med utgångspunkt i de gemensamma kriterierna på kosmetikaområdet", diarienummer COM(2016) 580 final.

Utdrag ur slutsatser:

"EU:s gällande regelverk om påståenden om och reklam för kosmetiska produkter är mycket omfattande och säkerställer ett högt konsumentskydd. Det gör det också möjligt för den europeiska kosmetikaindustrin att vara konkurrenskraftig i EU och internationellt. På grundval av medlemsstaternas bidrag till föreliggande rapport konstaterades det att 90 % av påståendena om kosmetiska produkter uppfyllde de gemensamma kriterierna i förordning (EU) nr 655/2013."

 

KoHF noterar

Resultatet i Europakommisionens rapport är i linje med det europeiska självregleringsorganet EASA:s tidigare rapport. 

Saxat ur rapporten:

  • Direktivet om vilseledande och jämförande reklam (2006/114/EG) har visserligen liknande syften, men dess tillämpningsområde är vidare än tillämpningsområdet för artikel 20 i kosmetikaförordningen och gäller inte bara produkternas funktion och egenskaper. Direktivet om vilseledande och jämförande reklam kan tillämpas på all reklam för produkter.
  • (om självreglering) I linje med de åtaganden som gjorts i stadgan och de vägledande principerna gjorde EASA (European Advertising Standards Alliance) en första kontroll 2015 i sex EU-länder: Frankrike, Ungern, Italien, Polen, Sverige och Förenade kungariket. Sammanlagt 1 861 reklammeddelanden (577 teveinslag och 1 284 tryckta meddelanden) om kosmetiska produkter från september 2014, mars 2015 och juni 2015 analyserades av självreglerande organisationer. EASA-rapporten11 visar att såväl de tillämpliga riktlinjerna och lagarna om reklam som de gemensamma kriterierna efterlevs i 91 % av fallen. Det visar att kosmetikaindustrin bemödar sig om att använda ansvarsfull reklam.
  • (om "utan godkända tillsatser", exempel "fri från parabener") Av de övervakade kosmetiska produkterna innehöll 20 % påståenden om att de inte innehöll vissa ingredienser och många av dem gällde parabener. Sådana påståenden är populära i försäljningssyfte eftersom ingredienserna uppmärksammas i olika media etc. Medlemsstaterna ansåg dock att de strider mot kriteriet om skälighet.
  • (om ”Ej testat på djur” och kaninsymbolen) Fyra medlemsstater upptäckte fall där kriteriet om bevisning inte uppfylldes, eftersom det påstods i form av kaninsymbolen eller en text att produkterna inte var djurtestade, trots att den ansvariga personen inte hade bevis för detta i fråga om alla de kosmetiska ingredienserna. Sedan 2013 är det enligt kosmetikaförordningen förbjudet att använda kosmetiska produkter eller ämnen som har testats på djur som del av den kosmetiska slutprodukten.