CPNP

EU:s kosmetikaförordning - idag träder den ikraft fullt ut

EU:s kosmetikaförordning - idag 11 juli träder den ikraft fullt ut

EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009

Nedan hittar du ett axplock av "måste känna till".

 

CPNP, det elektroniska registret hos EU-kommissionen - kom ihåg att produkter på den inre marknaden ska vara registrerade. Om ditt företag är ansvarig för lanseringen inom EU ska det registrera - notera att detta även gäller om du importerar till EU-land och även om du importerar till EU parallellt med en annan importör (givet att ditt företag inte har avtal med den förste importören där denne är ansvarig person). Företag som tar in en kosmetisk produkt (se 1223/2009, artikel 2) till Sverige från annat EU-land ska inte registrera. Detta under förutsättning att det ansvariga företaget sköter registreringen korrekt.

 

Produktinformationsdokument - Ska finnas för varje kosmetisk produkt som placeras på den inre marknaden. Det obligatoriska produktinformationsdokumentet ska också om det förvaras i Sverige finnas tillgängligt på det svenska eller det engelska språket. Läs mer om produktinformationsdokumentet i 1223/2009, artikel 11 samt om säkerhetsrapport (bilaga I), en av hörnpelarna i produktinformationsdokumentet.

 

Se även inlägget på ktf.se "Läkemedelsverket (LV) uppdaterar på sin hemsida lagstiftningsinformation med anledning av det fulla ikraftträdandet av EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009"

Viktigt även att notera EU:s riktlinjer på området, som skapats som ett försök att underlätta för företagen att följa lagstiftningens krav. En sammanställning finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2013:10, den svenska föreskrift utfärdad med stöd av förordning (2013:413) om kosmetiska produkter. Reglerar definitioner = samma som i 1223/2009, information då produkten saknar försäljningsförpackning, språkkrav och avgifter. Träder i kraft den 11 juli 2013

 

Mer info för KTF:s medlemmar

 

Läkemedelsverket uppdaterar lagstiftningsinformation

Läkemedelsverket (LV) uppdaterar på sin hemsida lagstiftningsinformation med anledning av det fulla ikraftträdandet av EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009. Den 11 juli 2013 träder som bekant Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter helt i kraft och ersätter därmed Rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter och de nationella implementeringarna av denna.

Märkning - på svenska

Enligt förordning 1223/2009 får medlemsländerna avgöra vilket språk viss produktmärkning ska anges på (artikel 19.5). Sverige kräver att denna märkning ska vara på svenska genom 4§ förordning (2013:413) om kosmetiska produkter.

Notera:

att länk till 2013:413 leder till inledande bestämmelser för EU:s kosmetikaförordning

notera 2013:413, men också (1223/2009, artikel 19.1.f) villkorssatsen (märkning avseende användningsområde/funktion) "Den kosmetiska produktens funktion, om detta inte tydligt framgår av presentationen av produkten."

Produktinformationsdokument

Det obligatoriska produktinformationsdokumentet ska också om det förvaras i Sverige finnas tillgängligt på det svenska eller det engelska språket. Läs mer om produktinformationsdokumentet i 1223/2009.

Riktlinjer för att hjälpa dig uppfylla kraven

Notera de riktlinjer som Läkemedelsverket hänvisar till på sin informationssida. De finns där för att hjälpa ditt företag att uppfylla kraven i kosmetikalagstiftningen.

 

Regler för produkter utan förförpackning

Läs mer i aktuell föreskrift 

 

Läs mer på Läkemedelsverkets sida

Kurs i kosmetikförordningen och CPNP

Kansliet anordnar kurs i kosmetikförordningen den 6 mars i Näringslivets hus, Stockholm. Det är en heldagskurs där man går igenom förordningens alla delar, produktinformationsdokumentet samt det nya kosmetikregistret i EU, CPNP. Föredragshållare är Christina Mattsson, KTF, samt Susanna Lassus och Hanna Lassus, Cosmetox AB.