Konserveringsmedel

Barnhygienprodukter som följer de strikta kosmetikreglerna är säkra

KTF noterar att Testfakta presenterar en genomgång av barnprodukter med svepande bedömningar om påstådd farlighet, och utan synbar kunskap i det strikta och hälsosäkerhetsfokuserade regelverket för barnhygienprodukter och andra kosmetiska produkter. KTF vill gärna ge en saklig bild för att konsumenten ska kunna göra välgrundade val av barnhygienprodukter.Kosmetiska produkter ska vara säkra för alla som använder dem, från ung till gammal. Säkerhetskravet gäller naturligtvis även parfymerade produkter. En grundförutsättning för produkternas säkerhet är för de flesta produkter att de konserveras med konserveringsmedel, och där är omnämnda parabener de utan tvekan vetenskapligt mest genomgångna.

EU-kommissionen ger mandat till SCCS om uppdaterad värdering av PHMB

Med anledning av Europakommissionens rättsutredning har därför den nu givit mandat till oberoende vetenskapskommittén SCCS om uppdaterad säkerhetsvärdering konserveringsmedlet PHMB och som inkluderar industrins säkerhetsdata. Mandatet har en kort tidsfrist med anledning av ärendets art och hur länge det har pågått.

Ethyl Lauroyl Arginate HCl - konserveringsmedlet nu tillåtet i munvatten i och med tekniska anpassningen, EU förordningen 2016/1121

Ethyl Lauroyl Arginate HCl har uppdaterats genom den tekniska anpassningen 2016/1121. Regleringen innebär att konserveringsmedlet får användas i munvatten (läs mer om villkoren)

Vanliga tvålar är säkra att använda

Expressen har valt att publicera en norsk undersökning om ämnen i handtvålar. Slutsatsen att tvålar skulle vara farliga för hälsan är dock felaktig. Tvärtom är det viktigt att tvätta händerna för att undvika smittosamma sjukdomar.

Konserveringsmedlet PHMB, KTF:s rättsutredning: PHMB bör inte anses vara förbjudet

Lydelsen i artikel 15 (till kosmetikförordningen) har givit upphov till olika tolkningar (myndigheter vs branschen) om regulatorisk status om just PHMB, och läget har därför blivit oklart i leverantörskedjan. Nordiska myndigheter har i vissa fall känt sig tvungna att agera på egen hand. Tex har Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev (och i artikel i Aftonbladet) uttryckt sig med visshet ("ska anses vara förbjudet"), vilket branschen menar att det inte finns stöd för. Utifrån dessa uttalanden har vissa handelskedjor naturligt reagerat, i vissa fall med krav på leverantören.KTF har låtit sin advokat genomföra en rättsutredning, inklusive bedömning i relation till Läkemedelsverkets kommunikation via sitt nyhetsbrev, med resultatet att (kortfattat) PHMB inte bör anses vara förbjudet

Konserveringsmedlet PHMB kan användas säkert

Att PHMB diskuteras idag beror på att det i kemikalielagstiftningen klassificeras som så kallat CMR-ämne. Kemikalielagstiftningen tar inte hänsyn till användning i kosmetiska produkter. CMR-ämnen är sällsynta i kosmetiska produkter, men får användas om de kan visas ha en tydlig säkerhet där.Kosmetiska produkters hälsoegenskaper regleras via en egen förordning med mycket starkt fokus på hälsa för användaren - förordningen förbjuder inte konserveringsmedlet PHMB. EU:s högsta vetenskapliga expertkommitté menar också att säker användning av ämnet kan fastställas. Kosmetikbranschen delar expertkommitténs hållning och samarbetar med Europakommissionen för att bidra till den slutliga regleringen av ämnet.

Flertal fel om deodoranter i Metro: KTF önskar rättelse

Metro har bekräftat (kl 09:20, samt 10:10, samt 10:34) att de kommer att införa rättelser (på webb) - KTF reagerar på en uppenbar felaktighet i Metros artikel och önskar därför en omedelbar rättelse - Metro skriver att parabener är förbjudna i EU, detta är direkt fel! Parabener, eller snarare fyra parabener (metyl-, etyl-, propyl-, butyl-) är atkivt tillåtna att använda som konserveringsmedel inom EU. De är dessutom bland de konserveringsmedel som har lägst allergipotential. De är vidare utredda för säkerhet avseende just hormonmodulerande egenskaper, här av EU:s oberoende vetenskapliga kommitté SCCS.

Naturvårdsverket och Läkemedelsverket: parabener utgör ingen fara för miljön

KTF har under lång tid publicerat nyheter om vetenskapligt understödda beslut - inom EU och internationellt - för att tillåta parabener som säkra konserveringsmedel. Nu styrker Naturvårdsverkets rapport om screening i miljön ämnenas säkerhet. Säkerhet är här lika med att förekomsten av parabener i miljön är så låg att de inte skulle kunna orsaka hormonstörande effekter eller andra miljöstörande egenskaper.

Parabener som industrin vill använda bedöms som säkra – andra tas bort från "konserveringsmedelslistan"

Metyl-, etyl, propyl- och butylparaben är säkra - dessa fyra konserveringsmedel har av oberoende vetenskapskommittén SCCS bedömts som säkra och påverkas inte av förbudet för fem andra parabener. Bakgrunden till denna regeländring är att industrin inte vill använda dessa fem och har därmed inte lämnat in bakgrundsdokumentation. Orsaken är alltså inte att de fem skulle bedömts som farliga.

Kosmetikdialogen ”Giftfri vardag” – seminarium 24 september om konserveringsmedel och konservering av kosmetiska produkter

Handlingsplanen Giftfri vardag innebär bland annat att näringslivet och myndigheter samarbetar i branschdialoger. För kosmetiska produkter pågår en dialog mellan olika företag, KTF, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket. Syftet är att minska riskerna vid användning av kemikalier till exempel genom utfasning av vissa ämnen eller genom att dela med sig av kunskap - här om konservering.

Phenoxyethanol as a Safe and Important Preservative in Personal Care

In summary, phenoxyethanol is safe and effective at the designated levels in personal care products and cosmetics. It has a long history of effective preservation of these products, and its safety has been extensively documented both in terms of effects on human health and the environment. These characteristics, together with its formulation properties, underscore the need to retain phenoxyethanol in the palette of preservatives used in personal care products and cosmetics.

Säkerhetsvärderade parabener antagna av EU:s kosmetikamyndigheter

EU:s kosmetikamyndigheter har den 26 februari i den permanenta kommittén för kosmetiska produkter antagit propyl- och butylaparben för allmän användning i dessa, men för ett förbud mot dessa konserveringsmedel i produkter för barn, 0-3 år, och som används i blöjområdet.

KTF kommenterar artikel i dagens GP – ”Farliga ämnen i naturliga hudkrämer”

Ett grundläggande missförstånd är att artikeln tycks sätta likhetstecken mellan syntetiskt tillverkade ingredienser och farliga ingredienser. Det som bestämmer en ingrediens egenskaper är inte dess ursprung utan dess kemiska struktur, och även naturliga ingredienser har en kemisk struktur. Det är alltså inte så att syntetiska ingredienser har en typ av egenskaper och naturliga en annan.

Läkemedelsverket rapporter: parfymanalys och konserveringsmedel i barnprodukter

Läkemedelsverket (LV) släpper nu två rapporter. En om parfymämnen i barnprodukter, en om konserveringsmedel i dessa produkter.KTF välkomnar att Läkemedelsverket utövar tillsyn på branschen och beivrar felaktigheter så att de rättas till. Vi noterar också avseende konserveringsmedelsrapporten att samtliga produkter utom en av de produkter som är utan anmärkning i studien rörande konserveringsmedel kommer från företag som är anslutna till KTF. Medlemskap i KTF är ett sätt att hålla sig ajour med förändringar av lagkrav och riktlinjer.

SCCS: opinion om climbazole, tillägg

SCCS:s opinions är oberoende vetenskapliga säkerhetsvärderingar och fungerar som underlag för ansvariga myndigheter i deras beslut om riskhantering och följaktligen om regleringar i kosmetikalagstiftningen. SCCS:s arbete inklusive branschens underlag i form av data tillsammans med myndigheternas beslut är grunden i den strikta och dynamiska lagstiftning som omgärdar kosmetiska produkter.

 

Slutsats om det idag auktoriserade konserveringsmedlet (kan också användas som medel mot mjäll) climbazole:

"...use of Climbazole as a preservative at a maximum concentration of 0.5% either in a foot care cosmetic and used alone, or in combination with a face cream (at a maximum concentration of 0.5%) or hair lotion (at a maximum concentration of 0.5%) does not pose a risk to the health of the consumer."

Dock anser SCCS att en samtidig användning av alla tre produkttyperna inte är säker upp till 0,5%.

Vidare: "...as an anti-dandruff agent in shampoo (rinseoff) up to a maximum concentration of 2%, the use of shampoo alone or in combination with face cream or hair lotion or foot care cosmetic does not pose any risk."

Enligt liknande resonemang som ovan menar SCCS att en samtidig användning av dessa produkttyper inte är säker upp till 2%.

Logisk sett menar SCCS att de fyra nämnda produkttyperna i samtidig användning vid max. koncentration inte är säker.

 

SCCS bedömer endast hälsorisker. För miljöriskbedömningar hänvisas till bedömningar inom ramen för arbetet med kemikalielagstiftningen REACH.

 

Läs tillägget till opinion