Myndigheter

En dag om exponeringsscenarier – i Malmö 10 november och Stockholm 24 november

Kansliet deltar i ett seminarium om exponeringsscenarier tillsammans med ansvariga myndigheter – Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet med dagen är att ge information till företag om vad man ska göra när man fått ett exponeringsscenario, hur de är sammanställda och vilken information som ska vidarebefordras. Målgruppen är formulerare, det vill säga företag som tillverkar kemiska produkter.

Branschen vill ha tydliga riktlinjer för säkerhetsbedömning med avseende på s.k. hormonstörande ämnen (EDC)

"Vetenskapligt ogrundad försiktighet driver EU-kommissionens rekommendationer om reglering av s.k. hormonstörande ämnen (EDC) samtidigt som man trotsar sunt förnuft, väletablerad vetenskap och riskbedömningsprinciper"

Så lyder titeln på ett brev till Professor Anne Glover CBE, Chief Scientific Adviser to the President of the European Commission.

Den politiska debatten om s.k. hormonstörande ämnen får stort utrymme i media om kemiska ämnen och hälsa.

Nu ställer sig dock 72 professorer och doktorer inom toxikologi m.fl. discipliner bakom ett brev till Europakommissionen för att opponera sig mot den brist på vetenskaplig grund forskarna menar sig se i EU-kommissionens linje.

"Vi är överens om att ett hänsynstagande till eventuella hormonstörande ämnen är förnuftigt och viktigt, men vi anser också att identifiering och reglering av sådana ämnen bör bygga på a) tydliggjorda oönskade effekter ("biverkningar") som är relevanta för hela människor eller djur och inte isolerade testsystem av okänd (homeostatisk) betydelse, och b) en karakterisering av reell potens (riskkarakterisering) och därför av tröskelvärden över vilka hälsorisk kan föreligga", skriver forskarna.

Läs artikeln och brevet

 

Hormonstörande ämnen splittrar svenska forskare

... Nu har en annan grupp forskare, koordinerade av den svenske professorn Åke Bergman, gett svar på tal. I den vetenskapliga tidskriften Environmental Health går de nogsamt igenom sommarens första forskarinlägg och hävdar direkta felaktigheter kring uppgifter som där presenteras som vetenskapligt belagda.

Åke Bergman med flera är också starkt kritiska till ifrågasättandet av försiktighetsprincipen. En princip som är etablerad i europeisk rätt och som bygger på internationella överenskommelser sanktionerade av FN.

Läs kommentaren

 

Red:s kom: med "Bergmans linje" är risken att det mesta bör förbjudas p.g.a.  hormonstörande egenskaper. Humle, soja, ja mycket av det vi får i oss genom livsmedel har potentiellt hormonstörande egenskaper. KTF menar att det måste finnas någon relevant koppling mellan användningen av en produkt och risken för människors hälsa. Annars riskerar diskussionen om hormonstörande ämnen bli mer politisk - en kritik av det moderna samhället - än vetenskaplig. Vidare menar KTF att det på "sedvanligt manér" inte går att gömma sig bakom "det där är bara industristödd forskning!" eller onyanserade rop efter "försiktighetsprincip!" utan definitioner. Frågan är snarare om det är bra eller dålig forskning. Det är detta som oberoende parter ska summera och bedöma.

KTF menar att branschen, eller kanske tyvärr ytterst konsumenten, sitter i skottlinjen - vad ska man som konsument tro?

Branschen vill ha tydliga, på vetenskap baserade riktlinjer för säkerhetsbedömning med avseende på hormonstörande egenskaper av de ingredienser man använder. Dessutom är det av yttersta vikt att EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter har bästa tänkbara "verktyg" för oberoende bedömningar på uppdrag av EU:s myndigheter.

 

 

 

 

KTF om Konsumentföreningen Stockholms rapport om märkning av kosmetiska produkter

KTF välkomnar Konsumentföreningen Stockholms rapport i diskussionen om märkning av kosmetiska produkter.All märkning på förpackningar bör finnas där inte bara p.g.a. lagkrav utan för att ge tydligast möjliga information till konsumenten.

KTF anmäler Aktuellt efter inslag om nanomaterial - Aktuellt fällt i Granskningsnämnden

KTF anmäler Aktuellt efter inslag om nanomaterial - Aktuellt fällt i Granskningsnämnden

Aktuellt, SVT2, 2012-03-02, inslag om nanopartiklar; fråga om saklighet - Granskningsnämnden anser att Sveriges Television inte har följt bestämmelsen om beriktigande.

KTF anmälde tidigare i år Aktuellt/SVT till Granskningsnämnden för det vilseledande inslaget om nanopartiklar.

Granskningsnämnden avslutar sitt beslut: "Sedan SVT i samband med anmälan till granskningsnämnden fått klart för sig att kopplingen i inslaget mellan studien och kosmetikaprodukter inte hade stöd i forskningsrapporten sändes ett inslag den 6 mars, som SVT beskrivit som ett bemötande. Det inslaget innebar enligt nämnden emellertid inte ett tydligt tillrättaläggande av detta förhållande. Nämnden finner därför att SVT inte har följt bestämmelsen om beriktigande.

Granskningsnämndens beslut

Aktuellts annonsering 2012-11-21 av beslutet (9 min in i inslaget)

Biocidavgifter

Högre produktavgifter hotar livsmedelssäkerhet och vårdhygien!

Biocidprodukter är livsnödvändiga för att upprätthålla god hygien inom sjukvården och livsmedelsindustrin. Miljödepartementet föreslår kraftigt höjda avgifter för biocidprodukter på den svenska marknaden. Höjda avgifter innebär att många produkter inte längre kommer att finnas kvar. Myggmedel, träskyddsmedel och vanliga alkogeler är exempel på konsumentprodukter som kommer att drabbas.

KTF om Miljödepartementets förslag till höjda avgifter för BIOCIDPRODUKTER >>