Marknad

En första seger mot olagliga och felmärkta kosmetikprodukter

KTF stämde bolaget som bedrev verksamheten www.beautyplanet.se i november 2014 för försäljning av olagliga och felmärkta produkter. Sedan dess har www.beautyplanet.se fått nya ägare. De nya ägarna tar nu fullt ansvar för det inträffade. De förbinder sig att inte marknadsföra olagliga eller felmärkta kosmetiska produkter framöver. KTFs stämning mot bolaget som driver Nordicfeel kvarstår.

Viktig principiell seger för KTF i Högsta Domstolen

HD: Den stora kosmetikasajten vivamondo.se blev stämda för varumärkesintrång 2012 av Skin Concept och Dermarome genom branschorganisationen KTF. Nu har Vivamondo i tre år försökt slippa undan genom att peka på att ägaren är Hong Kong-baserad och att även servern med webbplatsen finns där; i Sverige finns bara en filial. Alla tre instanser var eniga: Vivamondo slipper inte undan. Det gäller varumärkena: DERMALOGICA, JANE IREDALE och DECLEOR.

Nya rekommendationer för dem som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier

Att som annonsör knyta an till bloggande opinionsbildare för olika samarbeten i sociala kanaler blir allt vanligare. Att kommunicera genom tredje part har dock uppmärksammats för att förvirra läsare i vad som är reklam och vad som är pr. För att förenkla och förtydliga vad som gäller för de som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier, har Sveriges Annonsörers mediekommitté för pr utformat nya rekommendationer.

Käppalaförbundets reklamkampanj "Städa naturligt!": Öppet brev från KTF och IIH

Käppalaförbundet, som representerar 11 medlemskommuner anslutna till Käppalaverket, sprider i sin påkostade kampanj en rad missuppfattningar och vilseledande information på temat ”Städa naturligt!” och ”Kemikalier i avloppet, nej tack!”. I kampanjen rekommenderas användning av diverse livsmedel för rengöring – utan att nämna att livsmedlen också är eller består av kemikalier.

Brev från Nordic Feel rörande KTFs stämning i marknadsdomstolen och svar från KTF

Företaget Nordic Feel som KTF stämt i marknadsdomstolen har skrivit ett brev till KTFs medlemmar som enligt Nordic Feel ska gå ut i dag. De menar i brevet att de är ett seriöst företag och skriver bland annat: ”Vi anser inte att vi gjort något fel”. Nordic Feel menar även att de vill ha ett möte med KTFs VD om stämningsansökan. KTFs VD har dock avböjt detta, då vi inte har något att framföra under pågående juridiska process.

KTF stämmer kosmetikhandlaren Nordic Feel i Marknadsdomstolen

Nordic Feel är ett företag som säljer kosmetiska produkter över Internet. Företaget bryter mot ett antal bestämmelser som är viktiga för konsumentens säkerhet. De säljer bland annat manipulerade och falskmärkta produkter samt åsidosätter konsumentkreditlagen.

KTF stämmer kosmetikhandlaren Beauty Planet i Marknadsdomstolen

Beauty Planet är ett företag som säljer kosmetiska produkter över Internet. Trots påpekanden från både KTF och flera av KTFs medlemsföretag har Beauty Planet fortsatt med försäljning av felmärkta varor samt osanna påståenden på sin hemsida. KTF har därför beslutat att stämma Beauty Planet i Marknadsdomstolen.

Swedish Beauty & Cosmetics Awards 2015

Nu drar det ihop sig för årets anmälningar av produkter inför Beauty Awards. From den 20 oktober kan man gå in och anmäla produkter på vår hemsida. Vill ni förbereda er redan nu så ber vi er att ta fram frilagda bilder på produkten, börja spåna på motiveringen som i år kommer vara lite annorlunda. Vi kommer vilja veta Produktfördelar(dvs hur, vad innehåller produkten som gör den så bra) och sedan Konsumentfördelar (vad gör/uppnår produkten).

Kosmetikbranschen fasar ut mikroplaster

KTF har skickat ut en enkät vars syfte var att kartlägga hur omfattande användningen av mikroplast är inom kosmetikabranschen, om det finns planer på utfasning, hur tidplanen för detta ser ut samt vilka funktionsingredienser som kommer att ersätta mikroplasten i framtida scrub-produkter. Enkäten skickades till samtliga medlemsföretag som kan tänkas vara berörda och resultatet av enkätsvaren sammanfattas här.

Branschöverskridande möte om palmolja

Seminarium om palmolja med företrädare från Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) den 10 juni kl. 10.00 – 16.00. Dagen syftar till att öka förståelsen om palmolja med fokus på att besvara frågor om RSPO:s certifiering samt blicka framåt för att diskutera lösningar på hur tillgång och efterfrågan av certifierad palmolja kan ökas. Programmet kommer att hållas på engelska.

Enkät: Olagliga produkter och förfaranden i kosmetikbranschen

KTF har tillsammans med Rättighetsalliansen (www.rattighetsalliansen.se) och jurist startat ett projekt för att kartlägga olagliga produkter, försäljning och förfaranden i vår bransch. Särskilt på internet har vi på senare tid sett ett ökat antal sådana brott.

Konsumenter vill att företagen tar miljöansvaret

Konsumenter vill att företagen tar miljöansvaret

Enligt en ny undersökning tillskriver svenska konsumenter företagen det största ansvaret för att nå en utveckling med mindre miljöbelastande produkter. Ett nästan lika stort ansvar vilar på politikerna som styr utvecklingen med lagar och skatter och på konsumenterna genom de val de gör.

Läs undersökningen

 

Om förbuden mot djurförsök och försäljning av kosmetiska produkter

Om förbuden mot djurförsök och försäljning av kosmetiska produkter

KTF får ibland frågor om djurförsök och kosmetika. Här kan du uppdatera dig om vad som gäller.

Beslut om förbud kvarstår: Mot bakgrund av konsekvensbedömning har kommissionen dragit slutsatsen att det bästa är att låta 2013 års försäljningsförbud träda i kraft och att inte lägga fram något lagförslag om att förlänga tidsfristen eller tillåta undantag från förbudet.

Förbud mot djurförsök: Enligt kosmetikadirektivet ska djurförsök för kosmetiska produkter fasas ut. Det är förbjudet i unionen att testa kosmetiska slutprodukter på djur sedan 2004 och att testa kosmetiska beståndsdelar sedan mars 2009.

Försäljningsförbud / marknadsföringsförbud: Sedan den 11 mars 2009 är det också i enlighet med kraven i direktivet förbjudet att i unionen sälja kosmetiska produkter och beståndsdelar som har testats på djur (nedan kallat 2009 års försäljningsförbud).

Detta försäljningsförbud gäller för de flesta hälsoeffekter hos människa som testas för att kontrollera kosmetiska produkters säkerhet, med undantag av de mest komplexa hälsoeffekterna (systemisk toxicitet vid upprepad dos, hudsensibilisering, cancerogenicitet, reproduktionstoxicitet och toxikokinetik), för vilka Europaparlamentet och rådet förlängde tidsfristen till den 11 mars 2013 (2013 års försäljningsförbud).

Kosmetikadirektiv till kosmetikaförordning - samma regler: Kosmetikaförordningen, som upphäver och ersätter kosmetikadirektivet med verkan från och med den 11 juli 2013, innehåller samma bestämmelser.

"Gamla" data får användas: Uppgifter från djurförsök som gjorts innan försäljningsförbuden började gälla (den 11 mars 2009 respektive den 11 mars 2013) kan även fortsättningsvis användas vid säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter.

Förbud trots att alternativa metoder saknas: Förbuden mot djurförsök och försäljning i kosmetikadirektivet och kosmetikaförordningen ska tillämpas även om det saknas alternativa metoder till djurförsök.

 

Läs Europakommissionens meddelande

 

Det fortsatta arbetet i ärendet alternativa testmetoder innebär bland annat:

  1. Tillämpning av 2013 års försäljningsförbud och uppföljning av dess effekter
  2. Åtagande att stödja forskning, utveckling och validering av alternativa metoder för att bedöma säkerheten för människor
  3. (Alternativa metoder som en del av unionens agenda för handel och internationellt samarbete)

 

EU:s vetenskapskommitté, SCCS, om konsekvenser av förbudet mot djurförsök för oberoende säkerhetsvärdering

Läs SCCS promemoria "...memorandum on Scientific Evaluations and Opinions..."

 

Varför har djurförsök över huvud taget använts historiskt sett?

Även om kosmetikbranschen sedan lång tid slutat med djurförsök har dessa förekommit tidigare - varför?

Användarens hälsosäkerhet är helt central för tillverkaren och lagstiftaren. Tillverkaren strävar inte efter djurförsök utan istället säkerställda (validerade) testmetoder för att på bästa möjliga sätt kunna påvisa och dokumentera säkerheten hos ingredienser och slutprodukter. I dag finns inte säkerställda testmetoder för alla s.k. toxikologiska "end points". Detta kan röra sig om mer invecklade reaktioner så som t.ex. allergi med flera. Säkerhetsprognostiseringen för dessa end points blir då logiskt osäkrare, d.v.s. säkerheten för användaren blir något mer oklar.

Minst lika viktigt är att EU:s oberoende vetenskapskommitté för konsumentprodukter, SCCS, har färre verktyg - i vissa fall inga - för att värdera och uttala sig om (Scientific opinion) säkerheten hos ingredienser. SCCS får löpande uppdrag (Request for a Scientific opinion) av bl.a. medlemsstaternas ansvariga myndigheter att återkommande utvärdera säkerheten så att dessa kan fatta rimliga beslut om riskhantering och reglering för användarens hälsosäkerhet.

EU:s kosmetikaförordning: förordning om gemensamma kriterier för påståenden (claims) om kosmetiska produkter

EU:s kosmetikaförordning: förordning om gemensamma kriterier för påståenden (claims) om kosmetiska produkter

Notera: aktuell förordning är kortfattat förklarande och inte samma som ej ännu publicerade riktlinjer om påståenden om kosmetiska produkter.

De gemensamma kriterierna syftar till att skydda slutanvändare av kosmetiska produkter från vilseledande påståenden genom att ge tydliga kriterier för både företag och myndigheter. De gäller inte bara sådana påståenden som är tryckta på förpackningen, utan alla påståenden, oavsett media eller typ av marknadsföringsverktyg. Dessa kriterier är inte avsedda att fungera som verktyg vid klassificering av "gränsprodukter" utan ska används efter det att en produkt har fastställts vara en kosmetisk produkt.

De sex gemensamma kriterierna presenteras i förordningen med korta förklarande texter. Mer information kommer att lämnas i ett riktlinjedokument som EU-kommissionen senare publicerar på DG SANCO:s webbplats.

Förordningen blir tillämplig med omedelbar verkan. Detta borde inte skapa problem eftersom texten kodifieras och gör explicita krav som redan fanns under kosmetikadirektivet, snarare än att skapa nya krav. Det kommer dock att ge EU:s myndigheter en starkare rättslig grund för verkställighet.

Läs förodningen (EN text: byt ut SV mot EN i länken)