Normer för medlemskap i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Att vara medlem i KoHF innebär också förpliktelser. Självklart ska gällande regelverk följas. Branschens rekommendationer och policys ska alltid beaktas. Att vara medlem i KoHF är att vara medlem i de seriösa branscherna för leverantörer och distributörer av kosmetiska produkter och tvätt- och rengöringsprodukter.

 

Stadgar

Stadgarna slår fast det grundläggande ”regelverket” för branschföreningen, t.ex. vilka företag som kan vara medlemmar, hur styrelsen ska vara sammansatt, uppsägningstid vid utträde och dagordning för föreningens årsmöten.

 

Följande krav finns på medlemmar i KoHF:

 • Företagen skall följa EU- och svensk lagstiftning som berör företagets verksamhet och produkter (nedan följer exempel på central lagstiftning på området)
 • Företagen ska uppföra sig etiskt på marknaden, inklusive följa regelverk om marknadsföringspåståenden, och följa utslag av allmänna reklamationsnämnden
 • Företagen åläggs att följa de överenskommelser som föreningens styrelse antar i samarbete med svenska myndigheter
 • Företagen skall beakta de branschrekommendationer som beslutas av KoHF:s styrelse (dessa publiceras per omgående på KoHF:s hemsida).

 

Gällande lagstiftning och rekommendationer, exempel

1. EU:s förordning om kosmetiska produkter (bland annat om märkning, innehåll, tillverkning, säkerhet), samt förordning om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter, men också svenska förordningar och föreskrifter (Läkemedelsverket) om dessa. Dessa inkluderar:

 • Avgiftsplikt om det svenska företaget är skyldigt att notifiera produkter i Europeiska kommissionens elektroniska register, CPNP (mer info hos Läkemedelsverket)

2. Kemikalieinspektionens föreskrifter (alla kemiska produkter utom kosmetika och hygienprodukter)

 • Anmälan till produktregistret och erläggande av avgift
 • Korrekt klassificering, märkning och säkerhetsdatablad i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter och EG-förordningar
 • Regler om märkning av brandfarliga varor och aerosoler

3. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter

 • Regler om transport av farligt gods
 • Regler om tillstånd, förvaring och hantering av brandfarliga produkter och aerosoler

4. Producentansvar för förpackningar

 • Företaget ska antingen vara registrerat hos REPA eller omhänderta använda förpackningar på likvärdigt sätt (årlig inrapportering av återvinningsmetod och förpackningsvolymer till Naturvårdsverket)

5. Marknadsföringslagen och EU:s förordning om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter

 • Krav på vederhäftig marknadsföring
 • Ansvarsfull reklam och marknadskommunikation för kosmetiska produkter 

Läs mer om marknadsföring av produkter från leverantörer hos KoHF

 

Avvikelse från ovanstående normer

Medlemsföretag som avviker från dessa normer förväntas skyndsamt rätta sig vid påpekande.