Några anledningar att vara medlem i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

 • Tillgång till en konkurrensneutral plattform för erfa-utbyte
 • Snabb vägledning och branschanpassad utbildning om kemikalielagstiftning, lagstiftning om kosmetiska produkter och annan relevant dito.
 • Information på ett rationellt sätt (”veckobrev”) som sparar tid och pengar. KoHF hjälper till att bevaka, sålla och tolka information.
 • Tillgång till en neutral branschorganisation som kan ta de kontakter och konflikter som du som medlemsföretag vill undvika.
 • Branschrekommendationer som enar branschen och ger rättesnören samt en enad röst för budskap till omvärlden.
 • Med en gemensam röst kan branschen ge lagstiftarna en uppfattning om de praktiska konsekvenserna av ny lagstiftning som tas fram.
 • Vårt nära samarbete med den europeiska föreningen, Cosmetics Europe men även våra nordiska "systerföreningar".
 • Leveransvillkor som förhindrar onödig lagstiftning och skapar rättesnören.
 • Avtal som sparar pengar, t.ex. samköpsrabatter genom DLF:s inköpsavtal. KoHF förhandlar gemensamt för medlemmarnas ekonomiska intressen
 • Tillgång till unik branschstatistik, men även allmän branschstatistik till kraftigt reducerat pris.

 

Yttersta målet för branschföreningens arbete

Medlemskap i KoHF ger trygghet och tid för företagets egen försäljning.

 

Hur når KoHF sitt mål?

 • tidigt ”nosa upp” nyheter som kan leda till hinder
 • informera medlemmarna
 • bedöma konsekvenser för branschen
 • jobba för att undanröja hinder innan de blivit problem och därmed underlätta för företagen
 • skapa bästa förutsättningar för medlemsföretagen

 

Alla medlemmar i KoHF kan påverka verksamheten

Branschföreningen är till för medlemmarna. Olika medlemmar har olika behov. Medlemmarna är alltid välkomna att kontakta kansliet alt. styrelseledamöter och framföra synpunkter och förslag samt ställa frågor/be om hjälp i enskilda ärenden eller branschfrågor.

 

Ordinarie medlem eller associerad medlem

Ordinarie medlemmarna är leverantörer av kemisk-tekniska artiklar på den på den svenska marknaden. Som ordinarie medlem har man rätt till all service och deltagande i sektioner och kommittéer. Man har också rösträtt på föreningen stämma.

Associerade medlemmar är t.ex. handel/återförsäljare, legotillverkare och råvaruleverantörer som är berörda av vår bransch. Som associerad medlem får du veckobrev och service i alla branschfrågor, men har inte rätt att delta i sektions- och kommittéarbetet och ej heller rösträtt på stämman.

 

Lagstiftningsområden och myndigheter som kansliet bevakar

Arbetsmiljöverket (kemiska arbetsmiljörisker, härdplaster, truckar, lösningsmedel)

Boverket (CE-märkning, byggprodukter, inomhusmiljö)

Finansdepartementet (alkoholskatt, bekämpningsmedelsskatt)

Folkhälsomyndigheten (teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat)

Giftinformationscentralen (inrapportering, statistik, EU-format)

Jordbruksverket (växtskyddsmedel)

Kemikalieinspektionen (kemiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, lösningsmedel i färg, biocidprodukter, växtskyddsmedel, produktregistret, giftfri vardag, särskilt farliga produkter, barnskyddande förslutning, taktil varningsmärkning, REACH, CLP, ROHS)

Kommerskollegium (fri rörlighet på marknaden)

Konkurrensverket

Konsumentverket (jämförpris)

Livsmedelsverket (förpackningar i kontakt med livsmedel, storkök)

Läkemedelsverket (kosmetiska produkter, narkotikaprekursorer)

Miljödepartementet (bemyndiganden, regleringsbrev, särskilt farliga produkter, miljöprövningsförordningen)

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (brandfarliga och explosiva produkter, skydd mot allvarliga kemikalieolyckor, sprängämnesprekursorer, aerosoler)

Naturvårdsverket (industriutsläpp, miljöfarlig verksamhet, organiska lösningsmedel, tillstånd, emissioner, kemikalier i miljön, avfall, WEEE)

Näringsdepartementet

Swedac (e-märkning)

Kansliet har regelbunden kontakt med ovanstående myndigheter och departement. Nyheter från myndigheter och departement bevakas genom deras nyhetsutskick och hemsidor eller via personlig kontakt och remissförfaranden.Kansliet har även en prenumeration på nyheterna från Regeringen och på Svensk författningssamling.

 

Som branschförening har vi tyngd och möjlighet att påverka beslutsfattare med gemensam ståndpunkt i olika branschfrågor.

Vill du veta mer om medlemskap i KoHF?

Kontakta oss för mer information.