Alternativ till djurförsök

Här presenterar KoHF sin hållning om alternativ till djurförsök, men länkar även till extern information.

Kosmetiska produkter och djurförsök - 7 punkter alla intresserade bör känna till

 • Inom EU är djurförsök av kosmetiska produkter (förbud sedan 2004)(1) och kosmetikaingredienser helt förbjudna sedan 2013. 

 • Toxikologiska data som tagits fram via djurförsök innan 2013 får används för säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter

 • Det är inte tillåtet att skriva på en produkt (eller i reklam) som marknadsförs inom EU att den är framtagen utan djurförsök.
  Påståenden om att en produkt har särskilda fördelar är inte tillåtna om dessa fördelar endast beror på lagstadgade krav (försöksförbuden 2004 respektive 2013). Dessutom kan sådana påståenden ge sken av att andra kosmetikprodukter är framtagna med hjälp av djurförsök.

 • Kosmetikaindustrin i Europa har under många år arbetat för att ta fram alternativa testmetoder som inte involverar djur. Detta arbete har varit framgångsrikt och industrin är därför inte i behov av djurförsök för att påvisa säkerhet för produkterna. De alternativa metoder som används har ytterligare fördelar genom att de oftast är billigare, snabbare och mer exakta.

 • Om en tillverkare vill sälja kosmetiska produkter i Kina så kommer kinesiska myndigheter i bland att testa produkterna med djurförsök för att påvisa säkerhet. Detta eftersom Kina inte har ratificerat de icke-djurmetoder som i dag används i Europa.

 • Resultaten av de kinesiska testerna kan inte, och får inte användas för att påvisa säkerhet i Europa.

 • Utöver de etiska aspekterna så gör de kinesiska reglerna också att det är dyrt och tar extra tid att komma in på en kinesiska marknaden. EU, den europeiska kosmetikbranschen och de europeiska företag som är aktiva i Kina försöker därför påverka myndigheterna att acceptera de europeiska icke-djurmetoderna. Dialogen är kort uttryckt konstruktiv, och vi räknar med förändringar inom en snar framtid.

  För den som vill fördjupa sig om hur Kina är på väg bort från djurförsök: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-16/ending-china-animal-tests-is-salve-for-big-beauty-quicktake-q-a

1) Kosmetiska produkter är t.ex. schampo, tvål, tandkräm, maskara, läppstift, solskyddskräm, hårfärg.Sammanfattning om villkoren för att marknadsföra kosmetiska produkter inom EU/EES

 • Kosmetiska produkter som marknadsförs inom EU ska vara dokumenterat säkra för användarna. Säkerhet kan påvisas via egna studier/tester, eller härledas ur andra vetenskapliga litteraturdata - men inte via nya djurförsök

 • Sedan 2004 är det förbjudet att att testa produkter (tex schampo, hårfärg, solskyddspordukter) på djur

 • Sedan 2013 är det förbjudet att marknadsföra kosmetiska produkter vars ingredienser är testade på djur.

 • Följden av förbudet 2013 är också att det är förbjudet att för syfte att möta kraven för kosmetiska produkter enligt kosmetikaförordningen 1223/2009 testa ingredienser (tex tensider, UV-filter, hårfärgämnen) på djur.


Aktuellt

JRC's European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM): status report on alternatives to animal testing (7 februari, 2019). Se bilaga II för status per rapportdatum för validering respektive regulatorisk acceptans för alternativa testmetoder.

European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA), årlig konferens 18 november

Temat i år är sammanlänkande av resurser för att stödja användandet av alternativa metoder för att avancera (den obligatoriska) säkerhetsvärderingen


Kosmetiska produkter

 

KoHF stödjer fortsatt utveckling av kosmetikatester utan djur – för konsumentens säkerhet

Över 70 miljoner kronor fram till år 2015 från KoHF och den europeiska kosmetikbranschen - det är vårt forskningsstöd för att utveckla säkerställda alternativa (utan djurförsök) testmetoder. Detta för att kunna möta den moderna konsumentens krav på nya, funktionella kosmetiska produkter och tillverkarnas centrala krav på användarsäkerhet – utan djurförsök.

 

Om förbuden mot djurförsök och försäljning av kosmetiska produkter - hur ser lagkraven ut?

 • Det är sedan 2004 förbjudet att testa en färdig kosmetisk produkt på djur.

 • Sedan 2013 är det även förbjudet att testa ingredienser till dessa produkter på djur.

Det innebär i praktiken att den obligatoriska säkerhetsvärderingen nu måste baseras på annan fakta, vilken kan inkludera kunskap från alternativa testmetoder. Det vill säga sådana metoder där försök på djur inte utförs.

Uppgifter hämtade från djurförsök som gjorts innan försäljningsförbuden började gälla (den 11 mars 2009 respektive den 11 mars 2013) kan dock även fortsättningsvis användas som referens i den obligatoriska säkerhetsrapporten för kosmetiska produkter och deras ingredienser.

Förbuden mot djurförsök ska tillämpas även om det saknas alternativa metoder till djurförsök.

Läs Europakommissionens meddelande

 

Fortsatt arbete för alternativa metoder

Det fortsatta arbetet i ärendet alternativa testmetoder innebär bland annat:

 1. Tillämpning av 2013 års försäljningsförbud och uppföljning av dess effekter

 2. Åtagande att stödja forskning, utveckling och validering av alternativa metoder för att bedöma säkerheten för människor

 3. (Alternativa metoder som en del av unionens agenda för handel och internationellt samarbete)


KoHF information om påståenden om att inga djurförsök har utförts

(KoHF:s information baseras på EU:s krav på kosmetiska produkter och om marknadsföringspåståenden om dessa)

 

Bakgrund

Det är sedan 2004 förbjudet att testa en färdig kosmetisk produkt på djur. Sedan 2013 är det även förbjudet att testa ingredienser till dessa produkter på djur. Det innebär i praktiken att den obligatoriska säkerhetsvärderingen nu måste baseras på andra fakta, vilka kan inkludera kunskap från alternativa testmetoder. Det vill säga sådana metoder där försök på djur inte utförs.

KoHF noterar att vissa tillverkare av kosmetiska produkter ändå önskar att via marknadskommunikation informera om att inga djurförsök har utförts under utvecklandet av den aktuella produkten.

 

KoHF:s information

Den som vill informera om att inga djurförsök har utförts under utvecklandet av den aktuella kosmetiska produkten får själv bedöma och välja hur en försäkran skall formuleras (i text) och se ut (bilder, piktogram etc). Förutsättningen är dock att samtliga lagkrav [1] uppfylls.

Detta innebär i praktiken här att:

 1. varken tillverkaren eller någon i dennas leverantörskedja har låtit testa slutprodukten, dess prototyp eller några av de beståndsdelar som den innehåller på djur, eller använt beståndsdelar som andra har testat på djur i syfte att marknadsföra eller utveckla nya [2] kosmetiska produkter

 2. Det spelar heller ingen roll var försöken utförs (inom gemenskapen eller i tredje land) eller när de har utförts.

 

Marknadsföringspåståenden genom certifiering och piktogram

Att certifiera en kosmetisk produkt mot kriterier om djurförsök, med eventuella tillhörande produktmärkning m.m. med bilder och piktogram, innebär att man följer de villkor som ställs i de aktuella kriterierna. De aktuella villkoren i dessa får givetvis inte stå i motsats till lagkrav.

Notera att det vid eventuell rättslig tvist görs en bedömning av genomsnittskonsumentens helhetsintryck av marknadsföringen, och också att marknadsföringen kan bestå av uttryckliga påståenden, men även kan vara symboler, grafiska bilder, märkesnamn o.s.v.

 

Europakommissionen har utvärderat EU:s förordning 655/2013 om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter

Europakommissionen publicerade 2016 en rapport om efterlevnaden av aktuella lagkrav [3]. I rapporten, som även behandlar påståenden om djurförsök, framgår det att:

 • ”Fyra medlemsstater upptäckte fall där kriteriet om bevisning inte uppfylldes, eftersom det påstods i form av kaninsymbolen eller en text att produkterna inte var djurtestade, trots att den ansvariga personen inte hade bevis för detta i fråga om alla de kosmetiska ingredienserna.
  Sedan 2013 är det enligt kosmetikaförordningen förbjudet att använda kosmetiska produkter eller ämnen som har testats på djur som del av den kosmetiska slutprodukten.”

Underlag för samtliga påståenden som görs om den kosmetiska produkten måste dokumenteras [4] och finnas tillgänglig för ansvarig myndighet [5].

Ytterst avgörs tvist om detaljer i enstaka fall i rättslig instans. Bevisbördan är den ansvarige personens.               

[1] EU-förordningarna 1223/2009 (kosmetiska produkter) och 655/2013 (marknadsföringspåståenden om dessa) samt Europakommissionens rekommendation om fastställande av riktlinjer för användningen av en försäkran om att inga djurförsök har utförts (2006/406/EG), vägledningar/tekniskt dokument, men också marknadsföringslagen.

[2] Att utveckla en ny kosmetisk produkt avses i detta sammanhang antingen att en produkt som redan finns på marknaden får ändrat innehåll eller att en helt ny produkt utvecklas (innovation). En ny förpackning kan inte betraktas som en ny kosmetisk produkt.

[3] COM(2016) 580 final

[4] 1223/2009, artikel 11

[5] 1223/2009, artikel 20


kosmetikaförordningen vs EU-förordningen REACH - Kosmetiska produkter och kemiska produkter

Kosmetiklagstiftningens djurförsöksförbud gäller inte för att möta krav enligt kemikalielagstiftningen REACH. Här är det istället så att det i många fall kan krävas att djurförsök utförs för att säkerhet ska kunna påvisas. 

En utmaning för kosmetikbranschen är att säkerställa ingredienser mot alla delar i kravspecificeringen (toxikologiska sk "end-points") utan hela spektrat av tillgängliga testmetoder.

EU:s myndigheter strävar efter att ersätta djurförsök med alternativa testmetoder. För att få den kunskap om hälso- och miljöegenskaper om kemiska ämnen som REACH kräver finns det dock idag få validerade (godkända) alternativa testmetoder. Djurförsök är då ofta enda vägen till kunskap om hälso- och miljösäker användning.

Läs mer om säkerhetskrav (och regler om djurförsök) på ingredienser beroende av hur en ingrediens kommer att användas, i kosmetiska produkter eller i kemiska blandningar - Europakommissionens oberoende vetenskapskomitté, SCCS:s Notes of Guidance för the testing of cosmetic ingredients and their safety, bland annat bilaga III.

 


EU - tredje land

Ytterligare en aspekt om djurförsök är att myndigheter i andra delar av världen kan ha andra krav. Exempelvis Kina kan kräva att importerade produkter testas på djur, för att säkerställa produkternas hälsoegenskaper. Eftersom kosmetikbranschen i många fall är global med globala varumärken, kan det innebära ett dilemma att kraven är olika i olika delar av världen.


Få djurtester även innan förbudet

Även om totalförbudet för djurförsök introducerades först 2013 har djurförsök sedan lång tid varit yttersta undantag vid utveckling av nya kosmetiska produkter.


EU:s vetenskapskommitté, SCCS, om konsekvenser av förbudet mot djurförsök för oberoende säkerhetsvärdering

Hälsosäkerhet vid användning av kosmetiska produkter är den absolut viktigaste aspekten för tillverkaren och lagstiftaren. Djurförsök är etisk svåra att försvara och dessutom kostsamma att utföra. Tillverkaren ska använda säkerställda (validerade) testmetoder för att kunna påvisa och dokumentera säkerheten hos ingredienser. I dag finns inte sådana testmetoder för att kunna besvara definierade frågor om säkerhet sett till alla toxikologiska ”end points” (läs om dessa i kosmetikförordningens bilaga I, punkt 8, om Cosmetic Product Safety Report

I och med djurförsöksförbudet har EU:s oberoende vetenskapskommitté för konsumentprodukter, SCCS, nu dessutom i vissa fall har otillräckliga verktyg för att värdera och uttala sig om (Scientific opinion) säkerheten hos ingredienser. SCCS får löpande uppdrag (Request for a Scientific opinion) av bl.a. medlemsstaternas ansvariga myndigheter att återkommande utvärdera säkerheten så att EU kan fatta rimliga gemensamma beslut om riskhantering och reglering för användarnas hälsosäkerhet.

SCCS har uttalat sig om detta genom SCCS promemoria ”…memorandum on Scientific Evaluations and Opinions…”

 

Tillägg (addendum) till "the SCCS's Notes of Guidance (NoG) for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 8th Revision (SCCS/1501/12):

- SCCS ändrar med anledning av förbuden mot djurförsök och försäljning av kosmetiska produkter sin vägledning. Detta rör avsnitten 3-4.7, mutagenicitet (orsaka mutationer) samt 3-4.8, carcinogenitet (orsaka cancer). Då in-vivoförsök inte längre är tillåtna för att värdera säkerhet hos ingredienser i kosmetiska produkter föreslår SCCS indikativa in-vitromodeller.

Mutagenicitet: "...In cases where a clear positive result (från in-vitrotest) cannot be overruled in a weight of evidence approach with additional tests, the compound has to be considered as a mutagen. A positive in vitro result in genotoxicity testing is also seen as indicative for the carcinogenic potential of substances."

Carcinogenicitet: "...At present generally accepted alternative in vitro methods with OECD guidelines to determine the carcinogenic potential of substances are not available. However, there are promising new in vitro approaches which may be helpful to recognise genotoxic as well as non-genotoxic carcinogenic substances."
Tvätt- och rengöringsprodukter

KTF:s hållning, tvätt- och rengöringsprodukter