Medlemskap i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Innehåll

 1. Vad innebär det att vara medlem i KoHF?

 2. Normer för medlemskap i KoHF

 3. Därför är det bra att vara medlem i KoHF

 4. Vill du bli medlem i KoHF?


1. Vad innebär det att vara medlem i KoHF?

Medlemskap i KoHF markerar leverantörens:

 • kunskap om nu gällande och kommande lagkrav, riktlinjer och branschrekommendationer,

 • engagemang och vilja att ta ansvar i produktsäkerhets- (hälsa), miljö- och produktfunktionsfrågor av betydelse för branschen,

 • höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade riktlinjer och branschrekommendationer

Samverkan och informationsutbyte inom KoHF syftar till att skapa trygghet för konsumenter och personer som yrkesmässigt hanterar kosmetiska produkter (inkl. för frisör) respektive tvätt och rengöringsprodukter.

Kansliet har fokus på kosmetika och tvätt- och rengöringsprodukter. Vårt arbete gäller frågeställningar som berör verksamheter som tillverkar och säljer dessa produkter på den svenska marknaden. Vi har korta beslutsvägar och kan agera mycket snabbt vid t.ex. larm i media om branschens produkter. Utbildningar och annan verksamhet är skräddarsydda för verksamheterna i branschen.


2. Normer för medlemskap i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Att vara medlem i KoHF innebär också förpliktelser. Självklart ska gällande regelverk följas. Branschens rekommendationer och policys ska alltid beaktas. Att vara medlem i KoHF är att vara medlem i de seriösa branscherna för leverantörer och distributörer av kosmetiska produkter och tvätt- och rengöringsprodukter.

 

STADGAR

Stadgarna slår fast det grundläggande ”regelverket” för branschföreningen, t.ex. vilka företag som kan vara medlemmar, hur styrelsen ska vara sammansatt, uppsägningstid vid utträde och dagordning för föreningens årsmöten.

KoHF stadgar

 

FÖLJANDE KRAV FINNS PÅ MEDLEMMAR I KOHF:

 • Företagen skall följa EU- och svensk lagstiftning som berör företagets verksamhet och produkter (nedan följer exempel på central lagstiftning på området)

 • Företagen ska uppföra sig etiskt på marknaden, inklusive följa regelverk om marknadsföringspåståenden, och följa utslag av allmänna reklamationsnämnden

 • Företagen åläggs att följa de överenskommelser som föreningens styrelse antar i samarbete med svenska myndigheter

 • Företagen skall beakta de branschrekommendationer som beslutas av KoHF:s styrelse (dessa publiceras per omgående på KoHF:s hemsida).

 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH REKOMMENDATIONER, EXEMPEL

1. EU:s förordning om kosmetiska produkter (bland annat om märkning, innehåll, tillverkning, säkerhet), samt förordning om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter, men också svenska förordningar och föreskrifter (Läkemedelsverket) om dessa. Dessa inkluderar:

 • Avgiftsplikt om det svenska företaget är skyldigt att notifiera produkter i Europeiska kommissionens elektroniska register, CPNP (mer info hos Läkemedelsverket)

2. Kemikalieinspektionens föreskrifter (alla kemiska produkter utom kosmetika och hygienprodukter)

 • Anmälan till produktregistret och erläggande av avgift

 • Korrekt klassificering, märkning och säkerhetsdatablad i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter och EG-förordningar

 • Regler om märkning av brandfarliga varor och aerosoler

3. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter

 • Regler om transport av farligt gods

 • Regler om tillstånd, förvaring och hantering av brandfarliga produkter och aerosoler

4. Producentansvar för förpackningar

 • Företaget ska antingen vara registrerat hos REPA eller omhänderta använda förpackningar på likvärdigt sätt (årlig inrapportering av återvinningsmetod och förpackningsvolymer till Naturvårdsverket)

5. Marknadsföringslagen och EU:s förordning om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter

 • Krav på vederhäftig marknadsföring

 • Ansvarsfull reklam och marknadskommunikation för kosmetiska produkter

Läs mer om marknadsföring av produkter från leverantörer hos KoHF

 

AVVIKELSE FRÅN OVANSTÅENDE NORMER

Medlemsföretag som avviker från dessa normer förväntas skyndsamt rätta sig vid påpekande.

 


3. Därför är det bra att vara medlem i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Som medlem i KoHF får du:

 • Tillgång till en konkurrensneutral plattform för erfa-utbyte

 • Snabb vägledning och branschanpassad utbildning om kemikalielagstiftning, lagstiftning om kosmetiska produkter och annan relevant dito.

 • Information på ett rationellt sätt (”veckobrev”) som sparar tid och pengar. KoHF hjälper till att bevaka, sålla och tolka information.

 • Tillgång till en neutral branschorganisation som kan ta de kontakter och konflikter som du som medlemsföretag vill undvika.

 • Branschrekommendationer som enar branschen och ger rättesnören samt en enad röst för budskap till omvärlden.

 • Med en gemensam röst kan branschen ge lagstiftarna en uppfattning om de praktiska konsekvenserna av ny lagstiftning som tas fram.

 • Vårt nära samarbete med den europeiska föreningen, Cosmetics Europe men även våra nordiska "systerföreningar".

 • Leveransvillkor som förhindrar onödig lagstiftning och skapar rättesnören.

 • Avtal som sparar pengar, t.ex. samköpsrabatter genom DLF:s samköpsavtal. KoHF förhandlar gemensamt för medlemmarnas ekonomiska intressen

 • Tillgång till unik branschstatistik, men även allmän branschstatistik till kraftigt reducerat pris.

 

YTTERSTA MÅLET FÖR BRANSCHFÖRENINGENS ARBETE

Medlemskap i KoHF ger trygghet och tid för företagets egen försäljning.

 

HUR NÅR KOHF SITT MÅL?

 • tidigt ”nosa upp” nyheter som kan leda till hinder

 • informera medlemmarna

 • bedöma konsekvenser för branschen

 • jobba för att undanröja hinder innan de blivit problem och därmed underlätta för företagen

 • skapa bästa förutsättningar för medlemsföretagen

 

ALLA MEDLEMMAR I KOHF KAN PÅVERKA VERKSAMHETEN

Branschföreningen är till för medlemmarna. Olika medlemmar har olika behov. Medlemmarna är alltid välkomna att kontakta kansliet alt. styrelseledamöter och framföra synpunkter och förslag samt ställa frågor/be om hjälp i enskilda ärenden eller branschfrågor.

 

ORDINARIE MEDLEM ELLER ASSOCIERAD MEDLEM

Ordinarie medlemmarna är leverantörer av kemisk-tekniska artiklar på den på den svenska marknaden. Som ordinarie medlem har man rätt till all service och deltagande i sektioner och kommittéer. Man har också rösträtt på föreningen stämma.

Inom KoHF finns ett antal arbetsgrupper verksamma inom diverse områden och där du är välkommen att engagera dig: Teknisk kommitté (styrgrupp, tekniska och regulatoriska frågor, alla sektioner inom KoHF. Med underliggande arbetsgrupper. Rapporterar till KoHF styrelse) Kosmetiksektionen (styrgrupp, strategiska frågor. Rapporterar till KoHF styrelse) Frisörsektionen (styrgrupp, strategiska frågor. Rapporterar till KoHF styrelse)

Associerade medlemmar är t.ex. handel/återförsäljare, legotillverkare och råvaruleverantörer som är berörda av vår bransch. Som associerad medlem får du veckobrev och service i alla branschfrågor, men har inte rätt att delta i sektions- och kommittéarbetet och ej heller rösträtt på stämman.

 

LAGSTIFTNINGSOMRÅDEN OCH MYNDIGHETER SOM KANSLIET BEVAKAR

Arbetsmiljöverket (kemiska arbetsmiljörisker, härdplaster, truckar, lösningsmedel)

Finansdepartementet (alkoholskatt, bekämpningsmedelsskatt)

Folkhälsomyndigheten (teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat)

Giftinformationscentralen (inrapportering, statistik, EU-format)

Kemikalieinspektionen (kemiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, lösningsmedel i färg, biocidprodukter, växtskyddsmedel, produktregistret, giftfri vardag, särskilt farliga produkter, barnskyddande förslutning, taktil varningsmärkning, REACH, CLP, ROHS)

Kommerskollegium (fri rörlighet på marknaden)

Konkurrensverket

Konsumentverket (jämförpris)

Livsmedelsverket (förpackningar i kontakt med livsmedel, storkök)

Läkemedelsverket (kosmetiska produkter, narkotikaprekursorer)

Miljödepartementet (bemyndiganden, regleringsbrev, särskilt farliga produkter, miljöprövningsförordningen)

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (brandfarliga och explosiva produkter, skydd mot allvarliga kemikalieolyckor, sprängämnesprekursorer, aerosoler)

Naturvårdsverket (industriutsläpp, miljöfarlig verksamhet, organiska lösningsmedel, tillstånd, emissioner, kemikalier i miljön, avfall, WEEE)

Näringsdepartementet

Swedac (e-märkning)

Kansliet har regelbunden kontakt med ovanstående myndigheter och departement. Nyheter från myndigheter och departement bevakas genom deras nyhetsutskick och hemsidor eller via personlig kontakt och remissförfaranden.Kansliet har även en prenumeration på nyheterna från Regeringen och på Svensk författningssamling.

 

SOM BRANSCHFÖRENING HAR VI TYNGD OCH MÖJLIGHET ATT PÅVERKA BESLUTSFATTARE MED GEMENSAM STÅNDPUNKT I OLIKA BRANSCHFRÅGOR.

Vill du veta mer om medlemskap i KoHF? Läs mer i nästa avsnitt.

 


4. Vill du bli medlem i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF?

 

PRATA MED OSS FÖRST?

Kontakta KoHFs kansli.

 • Olof Holmer, VD, allmänna frågor om KoHF

 • Madelaine Nordstrand, Look Good Feel Better, Swedish Beauty & Cosmetics Awards

 • Anna Melvås, frågor om sektionen för tvätt och rengöring

 • Peter Jansson, frågor om sektionerna för kosmetik respektive frisörprodukter

 

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

För att bli medlem ska företagets ansökan behandlas av KoHF:s styrelse vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen har normalt fyra möten per år, februari, april/maj, augusti/september, november/december.

Ansökningsblankett  (Ifylld blankett scannas och skickas till Madelaine Nordstrand)

 

AVGIFTSSKALOR

Vad kostar det per år att vara medlem i KoHF? Här finner du våra avgiftsskalor för medlemskap i respektive sektion inom KoHF.

Både medlemsavgiften och servicearvodet (se länkar ovan) är en del av medlemskapet. Servicen och tillhörande servicearvode är lagda i ett aktiebolag (KTF Organisation AB).

Ansökningsblankett  (Ifylld blankett scannas och skickas till Madelaine Nordstrand)

 

 

När du är medlem - Visa att du är en del av Kosmetik- och Hygienföretagen!

Använd vår logga på er hemsida och i era trycksaker.

KoHF:s logotyp, för nedladdning.