Hållbarhetsmärkning av kosmetiska produkter

Här kan du läsa kortfattad, och förtydligande information om hållbarhetsmärkning av kosmetiska produkter.

 • Grundregeln är att hållbarhetsmärkning måste finnas (men det finns undantag! Se nedan)

 • Hållbarhetsmärkning ska finnas på både behållare och förpackning (om båda finns)

 • Hållbarhetsmärkning är egentligen två olika hållbarhetsmärkningar med olika krav och bakgrund:

  • Produkter som är hållbara i OÖPPNAT skick i MINST 30 månader ska - det finns undantag, läs nedan! - vara märkta med "öppen burk"-symbol och HÅLLBARHETSPERIOD. 
   (Datum för kortaste hållbarhetstid behöver inte anges för sådana kosmetiska produkter vars hållbarhet överstiger 30 månader. /artikel 19, 1223/2009) 

   Notera: hållbarheten här är relaterad till öppnandet och INTE endast till tillverkningsdatumet! Produktens exponering för luft, mikroorganismer etc är det som här är det dominerande villkoret för produktens livslängd.

   Tillverkaren garanterar att produkten uppfyller samtliga krav, men framförallt om produktens säkerhet dels under förväntad tidsperiod för transport och lagring, dels under den period som produkten används av konsumenten eller annan slutanvändare (hållbarhetsperioden)

  • Produkter som är hållbara i OÖPPNAT skick MAXIMALT 30 månader ska vara märkta med BÄST FÖRE-DATUM och med "timglassymbol" (om inte symbolen används måste text med rätt språkversion användas i rätt land, t.ex. "Bäst före utgången av..." för produkter som säljs i Sverige).

 • Hållbarheten hos en specifik produkt analyseras och dokumenteras, samt garanteras av ansvarig person och ENDAST av denna. Det vill säga, det finns inga "standardmässiga hållbarhetsperioder" som man väljer fritt för till exempel ett schampo.

 • Serienummer/"Batch code" behöver inte vara relaterat till tillverkningsdatum

 

SLUTSATS

Kosmetikförordningen ställer tydliga krav på hållbarhetsmärkning. Hållbarhetsmärkning förekommer i två varianter beroende av hållbarhet i oöppnat skick. Tillverkaren är skyldig att analysera och i obligatoriska "Cosmetic Product Safety Report" dokumentera hållbarhet och att garantera att säkerheten bibehålls under normal tidsperiod för transport och lagring m.m. samt under användningen.

 

REFERENS

Här kan du läsa hela avsnitt c) i artikel 19 i kosmetikförordningen:

Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna artikel ska kosmetiska produkter tillhandahållas på marknaden endast om följande information finns i outplånlig, lättläst och väl synlig skrift på behållaren och förpackningen:

Datum fram till vilket den kosmetiska produkten vid lagring under lämpliga förhållanden fortsätter att uppfylla sin ursprungliga funktion och, i synnerhet, fortsätter att överensstämma med artikel 3 (datum för kortaste hållbarhet).

Datumet eller uppgifter om var på förpackningen det förekommer ska anges efter symbolen i bilaga VII punkt 3 eller orden: ”bäst före utgången av …”.

Datum för kortaste hållbarhetstid ska anges tydligt och bestå av, i denna ordning, antingen månad och år eller dag, månad och år. Vid behov ska denna information kompletteras med en uppgift om de villkor som måste uppfyllas för att den angivna hållbarheten ska garanteras.

Datum för kortaste hållbarhetstid behöver inte anges för sådana kosmetiska produkter vars hållbarhet överstiger 30 månader. För sådana produkter ska informationen kompletteras med en angivelse om hur länge produkten är säker och kan användas utan risk för konsumenten efter öppnandet. Denna uppgift ska anges med den symbol som anges i bilaga VII [KoHF:s notering: "öppen burk"] punkt 2 följd av tidsangivelse (uttryckt i månader och/eller år), utom i de fall då hållbarheten efter öppnandet inte är relevant (KoHF:s notering: läs Europakommissionens förklaring).

Länk till EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter