Länkar med anknytning till KoHF

 

Branschföreningar och organisationer med anknytning till KoHF

- Associations and organisations, EU, National and Third country

KoHF är medlem i Cosmetics Europe och AISE

 

COSMETICS EUROPE

Cosmetics Europe - Europeiska branschföreningen för leverantörer av kosmetiska produkter (tidigare Colipa)

  1. Colour Well Colour Wise - Hur jag färgar håret säkert?
  2. Riktlinjer (produktmärkning, PIF, hårfärger blandningsförhållande, infoutbyte parfymleverantörer-tillverkare av kosmetika och hygienprodukter, UVA - bestämning (in vivo), nitrosaminer, bedöma effekt hos kosmetika och hygienprodukter, o.s.v. De flesta är gratis) Riktlinjer för hantering av rapporter om oönskade händelser (Svensk version nr 2)- Den europeiska kosmetikbranschens riktlinjer för hur man bör hantera rapporter om oönskade händelser i samband med användning av kosmetiska och hygieniska produkter. Notera att vissa riktlinjer nu hänvisar till standarder hos ISO och CEN
  3. Rekommendationer

 

AISE

AISE - Europeiska branschföreningen för tvätt och rengöring

  1. Cleanright - information om tvätt- och diskmedel, rengöringsmedel och underhållsprodukter för användning i hemmet
  2. Washright - Tips för att spara vatten, energi, CO2 och pengar, när du tvättar

 

NATIONELLT

Branschföreningar med nära anknytning till KoHF - se Kanslisamverkan

 

NORDEN

KLF - Kosmetikkleverandørenes forening (Norway) / VLF - Vaskemiddelleverandørenes Forening (Norway)

SPT - Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler (Denmark)

TY - Teknokemian Yhdistys/Teknokemiska föreningen (Finland)

 

TREDJE LAND

Personal Care Products Council (USA) - Tidigare CTFA

 

Branschföreningar och organisationer - övriga (Associations and organisations - other)

INTERNATIONELLT, EG

BEUC - European Consumers' Organisation

CEFIC – European Chemical Industry Council

EEA - European Environmental Agency

IFRA – International Fragrance Association

IFSCC – International Federation of Societies of Cosmetic Chemists

 

SVERIGE

DLF – Dagligvaruleverantörförbundet

IKEM (tidigare Plast- och Kemiföretagen)

SFF - Frisörföretagarna

SHR - Sveriges Hudterapeuters riksorganisation

 


 

EU:s institutioner med anknytning till KoHF

 

ALLMÄNT

Europeiska unionen

Europaparlamentet

Europeiska kommissionen

Europeiska unionens råd

 

ALLMÄNT, LAGSTIFTNING

EUR-Lex.europa.eu - lagstiftningsportal

EU:s officiella tidning

 

EU-MYNDIGHETER

Se Myndigheter

 

EU:S OBEROENDE VETENSKAPSKOMMITTÉER

De oberoende vetenskapskommittéerna består av europeiska ledande forskare med meriter inom de relevanta områdena där respektive kommitté uttalar sig. Det kan t.ex. avseende SCCS röra sig om forskningsområden som dermatologi, luftkvalitet, arbetsmiljö eller specifikt riskbedömning.

SCCS - konsumentsäkerhet

SCHER - hälso- och miljörisker

SCENIHR - uppdykande och nyligen identifierade hälsorisker

 

KOSMETISKA PRODUKTER

EU-kommissionen, kosmetiska produkter

EU:s kosmetikaförordning (engelsk text: byt ut "sv" mot "en" i länkadressen)(träder ikraft fullt ut i juli 2013 och ersätter då EU:s kosmetikadirektiv)

EU-kommissionens beslut om riktlinjer avseende bilaga I (cosmetic products safety report (CPSR), säkerhetsvärdering) till europaparlamentets och rådets förordning (eg) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

COS Ing - databas innehållande inventerade ämnen som kan, har eller används i kosmetiska produkter.

Vägledning om säkerhetsvärdering av kosmetiska produkter – SCCS 9:e rev. av Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation

EU-kommissionens oberoende vetenskapskommitté, SCCS, har reviderat sitt vägledningsdokument som beskriver vilka avsnitt som en säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter bör innehålla samt uppdateringar om exponeringsinformation och gränsvärden för mikroorganismer.

tillägg (addendum) som ersätter om 3-4.7 Mutagenicity/Genotoxicity och 3-4.8 Carcinogenicity i ovan (SCCS/1501/12). I tillägget diskuterar SCCS att testning avseende mutagenicitet/genotoxicitet samt carcinogenicitet avsevärt försvåras genom djurförsöks-/marknadsföringsförbudet 2013 och vilka möjligheter till in-vitrotester som istället kan vara aktuella för att bedöma säkerhet avseende dessa toxikologiska "end points".

Djurförsöksförbudet (EU-kommissionen, DG Sanco:s sida)

EU-kommissionens rekommendation om försäkran om att inga djurförsök har utförts

EU-kommissionens rekommendation för påståenden om solskyddsmedels effektivitet

Gränsdragning mellan kosmetiska produkter och andra lagområden

 

KEMISKA PRODUKTER, KEMIKALIER

EU-kommissionen, näringsliv, kemikalier

 

MILJÖFRÅGOR

EU-kommissionen, miljö, miljö (generaldirektorat)(svensk sida saknas)

 


 

Myndigheter med anknytning till Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

EU

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

Se även EU:s institutioner

Svenska myndigheter (Swedish authorities)

Ansvarsområde, med anknytning till KTF, anges där så inte är uppenbart.

Riksdagen

Regeringen

Arbetsmiljöverket (Swedish Work Environment Authority)

Folkhälsomyndigheten (Public Health Agency of Sweden) - alkoholhaltiga preparat/teknisk sprit: tillstånd, anmälan m.m.

Giftinformationscentralen (Swedish Poison Information Centre)

Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture) - djurskyddsfrågor m.m.

Kemikalieinspektionen (Swedish Chemicals Agency (earlier Swe. Chem. Inspectorate))

Kommerskollegium (National Board of Trade)

Konkurrensverket (Swedish Competition Authority)

Konsumentverket (Swedish Consumer Authority) - Marknadsföring tex. Kosmetiska produkter m.m.

Livsmedelsverket (National Food Administration)

Läkemedelsverket (Swedish Medical Products Agency) - Kosmetiska produkter, kontroll, förbud/begränsningar, avgifter, analysmetoder m.m.

MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Swedish Civil Contingencies Agency)- Brand-, explosionsfarlighet inkl aerosoler, tillsyn, tillstånd m.m.

Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency)

Socialstyrelsen (The National Board of Health and Welfare)

Strålsäkerhetsmyndigheten (Swedish Radiation Safety Authority) - Solande, rådgivande m.m.

SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) - Utser, ackrediterar olika organ m.m.

SAMRÅDS-/SAMORDNINGSORGAN / STIFTELSER

Tillsyns- & Föreskriftsrådet (The Enforcement and Regulations Council)

Marknadskontrollrådet (Market Surveillance Council)

RO - Reklamombudsmannen - Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda.

Övriga myndigheter (authorities, other)

EPA - Environmental Protection Agency (USA)

FDA - Food and Drug Administration (USA) - Kosmetiska produkter

Tukes (Finland, Säkerhets- och kemikalieverket, inkl kosmetiska produkter - här länkas till svenskspråkig web)

Konkurrens- och Konsumentverket (Finland, marknadskontroll - här länkas till svenskspråkig web) - Kosmetiska produkter, bl.a.

Miljøstyrelsen (Denmark) - Kosmetiska produkter, tvätt- och rengöringsprodukter

Mattilsynet (Norway) - Kosmetiska produkter

 


Standardiseringsorgan med anknytning till Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

 

Sverige

Internationella standarder kan köpas genom SIS – Swedish Standards Institute. Standarder erbjuds som engånglicenser, dvs de får ej kopieras och erbjudas i andra hand.

GMP för kosmetik - En internationell standard under ISO publicerades under 2007, Cosmetics, Good Manufacturing Practices (GMP) - Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007). Standarden har även godkänts av det Europeiska standardiseringsorganet CEN.

EU:s kosmetikaförordning anger också: "Överensstämmelse med god tillverkningssed ska anses föreligga om tillverkningen sker i enlighet med tillämpliga harmoniserade standarder (läs: ISO 22716:2007).

Beställ hos SIS

Solskyddsprodukter

UVB (SPF) - provningsmetod för solskydd - in vivo-bestämning av solskyddsfaktor (SPF)

Beställ hos SIS

UVA - bestämning av UVA-skydd hos solskyddsprodukter, in vitro (ersätter riktlinjer från Cosmetics Europe)

Beställ hos SIS

 

EU

CEN – European committee for standardization

Internationellt

ISO – International Organization for Standardization

 


Övriga länkar med anknytning till Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

CIR - Cosmetic Ingredient Review

e-märkning (Swedac)

GS1 Sweden - EAN

Kemistsamfundet

Notisum - Rättsnätet, lagar i Sverige

OECD

REPA - Reparegistret (Register for Producer Responsibility for Packaging)

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (Packaging Collection in Sweden)

RIFM - Research Institute for Fragrance Materials

RI.SE - Research Institutes of Sweden (tidigare SP)

RO - Reklamombudsmannen - Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda.

Sense About Science - oberoende UK stiftelse med mål att rätta till missuppfattningar om forskning