Nanoregister hos KemI för kemiska produkter

Kemikalieinspektionen har nu beslutat om att införa ett register för nanomaterial som förekommer i kemiska produkter. Detta meddelades den 5 december 2017. Föreskrifterna är ännu inte publicerade men ska gälla från den 1 januari 2018.

Central EU-notifiering på kosmetikaområdet

För kosmetiska produkter finns sedan tidigare krav på att registrera nanomaterial. Detta dock i motsats till kemikalieområdet på ett centralt och harmoniserat sätt inom EU (hos EU-kommissionen), och alltså inte som ett unilateralt nationellt agerande. 

Ingredienser i nanostorlek som tillsätts kosmetiska produkter ska också i den för dessa obligatoriska innehållsförteckningen följas av ordet nano inom parentes.

En av KoHF:s målsättningar är att verka för ett internationellt samarbete och harmonisering av svensk lagstiftning med EU:s direktiv och förordningar. Detta förenklar regelförståelsen för alla parter, det gör det möjligt att agera i enlighet med EU-fördragets mål om säkra produkters fria rörlighet på den gemensamma marknaden, och minskar därför byråkratin.