Aerosoler

Aerosoler omfattas av flera olika lagstiftningar och kan förekomma i många olika produktkategorier, färg, lim, kosmetiska produkter eller andra kemiska produkter. I grunden finns Aerosoldirektivet (75/324/EEG) som är implementerat i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSBs, föreskrifter om aerosolbehållare MSBFS 2018:1.

Eftersom aerosoler i många fall är brandfarliga omfattas de även av föreskrifter gällande brandfarlig gas. Försäljningsställen kan omfattas av krav på tillstånd och krav på hantering av brandfarliga produkter om de hanterar större mängder. Dessa föreskrifter finns samlade hos MSB.

Utöver MSBs föreskrifter gäller CLP-förordningen för kemiska produkter och Kosmetikförordningen för kosmetiska produkter.