Gränsdragning: Kosmetiska produkter är inte kemiska blandningar lagtekniskt sett

KoHF noterar att framförallt tillsynspersoner hos kommuner ibland har svårt att skilja kosmetiska produkter från kemiska. Detta kan lätt avhjälpas genom att se omfattningen av CLP, förordning om klassificering, märkning, förpackningar...

"5. Denna förordning ska inte tillämpas på ämnen och blandningar i följande former, som utgör den färdiga produkten,

avsedda för slutanvändaren:

a) Läkemedel

b) Veterinärmedicinska läkemedel

c) Kosmetiska produkter

d) Medicintekniska produkter

e) Livsmedel eller foder"

Detta kan t.ex. gälla i kemikalielagstiftningen krav på säkerhetsdatablad, kännbar varningsmärkning o.s.v. Dessa krav finns alltså INTE generellt för kosmetiska produkter.

Tanken bakom kosmetikalagstiftningens krav är att den information användaren behöver ska framgå av förpackningsmärkningen. Däremot kan du som frisör ha nytta av utökad information. Sådan finner du i KoHFs vägledning om frisörprodukter.

Läs CLP (via KemI:s hemsida)

Kosmetiska produkter som också är aerosoler (trycksatta) ska dock utöver krav enligt kosmetikalagstiftningen märkas enligt aerosollagstiftningens krav.

Övrigt om gränsdragning (hos Europakommissionen)