Nanoregister

Kemikalieinspektionen har publicerat sitt förslag till hur ett register för nanomaterial* ska se ut, KemI rapport 10/15. Förslaget kommer att behandlas av Regeringen innan något beslut tas.

Kemikalieinspektionens förslag till nanoregister:

 • Berör endast kemiska produkter, ej kosmetiska produkter eller varor.
 • Målsättningen är att scanna av marknaden för att se var nanomaterial kan finnas.
 • Informationen ska kunna användas för statistik, för framtida regleringar och i forskningssyfte.
 • Nanoregistret är ett tillägg till det befintliga produktregistret för kemiska produkter.
 • Naturliga nanomaterial är undantagna registrering.
 • Pigment, som ofta innehåller fraktioner av nanomaterial, är undantagna i ett inledande skede.
 • Lättnader i registreringen införs för små- och medelstora företag.

För dig som registrerar produkter i produktregistret:

 • Nanoregistret är fortfarande bara ett förslag, men du kan förbereda dig redan nu.
 • Du som registrerar produkter i produktregistet kan börja fundera igenom vilka råvaror som kan innehålla nanomaterial. Råvaror att kontrollera extra noga kan vara fyllmedel och polymerer (pigment är undantagna tills vidare).
 • EUs definition av nanomaterial gäller även i KemIs förslag. Definitionen hittar du här.
 • Om nanomaterialet är avsiktligt tillsatt ska det registreras, det finns ingen nedre haltgräns.
 • Informationen om nanomaterial i produkten måste tas fram av den som registrerar produkten i produktregistret, men du kommer att behöva få informationen från råvarutillverkaren. God dialog behövs!
 • Den information som eftersöks är nanomaterialets faroklassificering, fuktion, partikelstorlek, agglomereringstillstånd,  form, struktur, specifik ytareal, ytbehandling och ytladdning.

KoHF kommer att bevaka frågan och informera löpande om när och hur kraven i förslaget blir verklighet.

*Nanomaterial är ett material där 50 % av materialet eller mer består av partiklar som är 1-100 nm i storlek. Fullständig definition finns i en EU-vägledning.