Nanoregister

Kemikalieinspektionen har infört krav på att registrera nanomaterial i produktregistret från år 2019.

Kemikalieinspektionens nanoregister:

 • Berör endast kemiska produkter, ej kosmetiska produkter eller varor.

 • Målsättningen är att scanna av marknaden för att se var nanomaterial kan finnas.

 • Informationen ska kunna användas för statistik, för framtida regleringar och i forskningssyfte.

 • Nanoregistret är ett tillägg till det befintliga produktregistret för kemiska produkter.

 • Naturliga nanomaterial är undantagna registrering.

 • Pigment, som ofta innehåller fraktioner av nanomaterial, är undantagna i ett inledande skede.

 • Lättnader i registreringen införs för små- och medelstora företag.

Mer information på Kemikalieinspektionens hemsida.

Bakgrundsinformation finns bland annat i KemI rapport 10/15

För dig som registrerar produkter i produktregistret:

 • EUs definition av nanomaterial gäller även i KemIs föreskrifter. Definitionen hittar du här.

 • Om nanomaterialet är avsiktligt tillsatt ska det registreras, det finns ingen nedre haltgräns.

 • Informationen om nanomaterial i produkten måste tas fram av den som registrerar produkten i produktregistret, men du kommer att behöva få informationen från råvarutillverkaren. God dialog behövs!

 • Den information som eftersöks är nanomaterialets faroklassificering, fuktion, partikelstorlek, agglomereringstillstånd, form, struktur, specifik ytareal, ytbehandling och ytladdning.

Nanomaterial är ett material där 50 % av materialet eller mer består av partiklar som är 1-100 nm i storlek. Fullständig definition finns i en EU-vägledning.