Siloxaner

Siloxaner används främst på grund av sina hud- och hårkonditionerande egenskaper. Ämnena används även i andra produkter i andra branscher.

Siloxaner kan vara både linjära och cykliska molekyler, och är ämnen bestående av framförallt kisel, syre, men även andra grundämnen. Framförallt innehåller de alla flera så kallade funktionella grupper bestående av kisel-syre-kisel, ≡Si-O-Si≡ (en kiselatom har fyra bindningar, precis som kol). Namnet siloxan kommer av innehållet av kisel, silicium (Si) på latin och syre (oxygóno, O) på grekiska.

Följande cykliska siloxaner har ofta nämnts i relation till kosmetiska produkter:

EU-regler

Kosmetiska produkter ska vara dokumenterat hälsosäkra (acceptabel risknivå). Ingredienserna i dessa produkter är kemiska ämnen och regleras även som råvaror genom EU:s kemikalielagstiftningar REACH (här: begränsning p.g.a. miljörisk) och CLP (faroegenskaper: så kallade CMR-ämnen, klassificering).

HÄLSOsäkerhet

SCCS, EU:s oberoende vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet, har 2010 bedömt Cyclomethicone som säkert (SCCS opinion).

SCCS bedömde 2016 D5 som säkert (SCCS opinion).

VIKTIGT! EU införde 12 juni 2019 genom förordning 2019/831 förbud mot att tillsätta D4 till kosmetiska produkter.

MILJÖRISK

EU-regler

EU röstade 2017 för att (genom REACH) begränsa siloxanerna D4 och D5 i kosmetiska produkter som är så kallade "wash off"-produkter. Med wash off menas produkter som mer eller mindre omedelbart efter applicering sköljs av med vatten. 

Begränsningsnivån är satt till 0,1 %. Kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden efter 31 januari 2020 ska leva upp till de nya reglerna.

Öppen konsultation om leave on-användning

EU:s kemikaliemyndighet presenterar nu en öppen konsultation om motsvarande begränsningar för användning i kosmetiska leave on-produkter. Konsultationen ska besvaras senast 2019-05-20.

Notera: ansvariga personer i REACH är leverantörer av kemiska ämnen (råvaror), inte leverantörer av kemiska eller kosmetiska blandningar (dessa kallas "down stream users", nedströmsanvändare av kemiska ämnen). Men, användningen hos nedströmsanvändare påverkas givetvis av hur råvarorna klassificeras etc.

Artiklar (förpackningar) och SVHC

Siloxanerna är antagna som SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) och återfinns i Kandidatlistan hos EU:s kemikaliemyndighet ECHA. Detta innebär att ansvarig person vid förfrågan ska kunna informera om innehåll av SVHC-ämnen i förpackningar till kosmetiska produkter.