Språkkrav

PM Märkning – Kosmetika

Frågan om språkkrav för märkning av kosmetika ställer till bekymmer för många medlemsföretag. Det finns flera exempel på hur kommunens inspektörer varit anmärkningsvärt rigorösa i sin tillsyn avseende produktmärkning. Detta är olyckligt och innebär att branschen får lägga onödiga resurser på saker som rimligen ger liten nytta. Mot denna bakgrund har KoHF tagit fram detta PM.

 

1.  Reglerna om märkning av kosmetiska produkter

Märkningsreglerna är detaljerade, och lämnar i vissa fall utrymme för tolkning. Regeltexten återfinns i artikel 19 i förordning (EG) 1223/2009, 4 § i förordning 2013:413 och 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10). Utöver detta finns regler om marknadsföring av kosmetiska produkter i artikel 20 i förordning (EG) 1223/2009 samt i förordning (EU) 655/2013.

I dessa dokument framgår att viss märkningstext ska vara författad på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls slutanvändaren på marknaden i Sverige. Detta gäller bland annat innehållets kvantitet, bäst före-datum, särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning samt den kosmetiska produktens funktion, den så kallade produktbeteckningen. Det sistnämnda behöver dock inte vara uppfyllt om produktens funktion tydligt framgår av dess presentation. Läkemedelsverket har följande exempel på en tydlig presentation av en kosmetisk produkt på sin hemsida: ”Exempelvis är det uppenbart för de flesta att det är läppstift som sitter i en liten plasthylsa med skruvfunktion och som ser ut som läppstift brukar se ut.”

 

2.  Svenska eller inte?

KoHF har tidigare fått information av läkemedelsverket om att det är Svenska Akademins ordlista (SAOL) som gäller beträffande vilka ord som är svenska eller inte. När det gäller kosmetiska produktbeteckningar är det dock inte ändamålsenligt att tillämpa denna definition. Tabell 1 nedan listar tre produktbeteckningar som återfinns i SAOL och därmed per definition utgör en del av det svenska skriftspråket. Det vill säga: orden ”After Shave”, ”Eau de Cologne”, och ”Rouge” anses vara svenska.

 

Tabell 1: Produktbeteckningar som återfinns i SAOL och dess ordförklaring.

Vedertagen produktbeteckning, ordförklaring i SAOL

After Shave - Rakvatten

Eau de Cologne - Lätt parfym

Rouge - Rött kindsmink

Tabell 2 nedan listar tre produktbeteckningar som inte återfinns i SAOL och därmed inte anses utgöra en del av det svenska skriftspråket.

 

Tabell 2: Produktbeteckningar som inte återfinns i SAOL, samt KoHF:s förslag till ordförklaring.

Vedertagen produktbeteckning, KoHF:s ordförklaring

Conditioner - Balsam

Body Lotion - Helkroppskräm

Foundation - Färgad underlagskräm

Det är uppenbart att det blir fyrkantigt och icke ändamålsenligt om man skulle tillämpa denna definition. Dessutom strider det sannolikt mot lagtexten att inte använda de vedertagna produktbeteckningarna conditioner, body lotion och foundation. I skäl 6 i förordning (EU) 655/2013 framgår följande: ”Utformningen av budskapen till slutanvändaren bör vara flexibel, så att den anpassas till de sociala, språkliga och kulturella olikheterna i unionen och så att den europeiska industrins innovations- och konkurrenskraft bevaras.” I bilagan till samma förordning kan man även läsa följande under punkt 6.3 – Välgrundade beslut: ”Vid marknadsföringen ska man ta hänsyn till målgruppens (…) förmåga att förstå budskapet. Budskapen ska vara tydliga precisa, relevanta och begripliga för målgruppen”.

Med hänvisning till ovanstående lagtexter, den genomsnittliga svenskens goda kunskaper i det engelska språket samt att det inte innebär någon nytta för konsumenten anser KoHF att det inte finns fog för att kräva att produktbeteckningen (alltid) ska anges på svenska. KoHF är också beredda att pröva detta rättsligt om det skulle bli nödvändigt.

 

3.  Prioriterade produktgrupper

Grunden för kosmetiska produkter är dock (se sista stycket i 2.) att de ska vara säkra för människors hälsa vid normal och rimligen förutsebar användning. För att detta ska uppfyllas har KoHF identifierat följande fem produkttyper som är särskilt viktiga när det gäller produktmärkning och förståelse om den kosmetiska produktens funktion ("product describer").

  • Aerosoler

  • Hårfärger

  • Tand- och munprodukter

  • Solskyddsprodukter

  • Gel-lack (och andra härdande produkter)

För dessa produktgrupper kan en felanvändning leda till en oönskad eller en allvarlig oönskad effekt. Därför är det av högsta vikt att märkningen av dessa produkter innehåller tydlig information om den kosmetiska produktens funktion, användaranvisningar samt eventuella försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning.

Och att denna märkning anges på svenska.

Nota bene: Läkemedelsverket respektive Sveriges kommuner kan besluta om miljösanktionsavgifter som följd av överträdelse om kravet om att översätta till svenskan aktuella delar av märkningen. Detta i enlighet med myndigheternas respektive ansvarsområde. Läs Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, § 15 och 16.