Europeiska kosmetikbranschens undersökning visar 82 procent minskning av mikroplastkulor

Januari 27, 2017

Grundförutsättningen för att marknadsföra kosmetiska produkter är att de kan hanteras säkert av människa och miljö.

En oro över användningen av plast i samhället har blivit mer och mer tydlig. Kosmetikbranschen vill möta denna oro, och har samtidigt sett att möjliga ersättningsmaterial för mikroplastkulor i kosmetiska produkter finns tillgängliga.

I oktober 2015 beslutade därför den europeiska kosmetikbranschen genom Cosmetics Europe att rekommendera att fram till år 2020 upphöra med användningen av syntetiska, fasta plastpartiklar i produkter som sköljs av och som har ett exfolierande och rengörande syfte (mikroplastkulor (ii)), och som inte är nedbrytbara i den marina miljön. Cosmetics Europes rekommendation bygger på frivilliga initiativ som redan tagits av individuella företag.

Den undersökning som följde på rekommendationen och som genomfördes av Cosmetics Europe 2016 belyser situationen 2015, och bedömer hur effektiva dessa frivilliga åtgärder har varit. 

Den europeiska kosmetikbranschen är glad över att få dela resultatet av undersökningen om utfasning av mikroplastkulor:

- I en snabb och omfattande utfasning visar det sig att minskningen mellan 2012 (iii) och 2015 är 82 procent i produkter för personlig hygien samt kosmetik som tvättas av och som har ett exfolierande eller rengörande syfte.

Cosmetics Europes President Loïc Armand:

- Cosmetics Europes undersökning visar den signifikanta framgång som vår industri har nått fram till idag. Som en miljömedveten industri som vidtar åtgärder och följer upp dem kommer vi årligen att undersöka och rapportera om resultaten av den europeiska industrins frivilliga agerande, tills det att vi har nått vårt slutmål. 
Loïc Armand fortsätter: vi kommer också att fortsätta vårt arbete med andra intressenter för att försäkra oss om ett helhetsgrepp som innefattar riskbaserat, vetenskapligt fokus om marint plastskräp. Endast ett sådant holistiskt fokus kommer att ge märkbara resultat i miljön.

Det måste tydliggöras att man har funnit ett antal källor till marint skräp och att dessa har kvantifierats. Vetenskapligt belagt är att merparten av mikroplast i haven kommer från nedbrytning av större plastfragment (v). Vidare bör det noteras att studier (vi) visar att upp till 99% av mikroplast fångas upp av reningsverk.

Europeiska kosmetikindustrin vidtar åtgärder även om det tydligt har visats att kosmetiska produkter potentiellt bidrar extremt lite till den totala mängden plastskräp i vattenmiljön:
- studien “Use of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe and Their Estimated Emission to the North Sea Environment” uppskattar siffran till mellan 0.1% och 1.5%, 2012.(iii).

 

Om Cosmetics Europes rekommendation om utfasning

Läs mer om den europeiska kosmetikbranschens rekommendation om utfasning av mikroplastkulor.

 

Om Cosmetics Europes undersökning om användning 2015

Cosmetics Europe har tillfrågat alla medlemmar, inklusive KOHF och alla andra europeiska nationella branschföreningar, om användningen av så kallade mikroplastkulor i kosmetiska produkter.. Undersökningen fokuserade på kosmetiska produkter som marknadsfördes i EU, Norge och Schweiz.

Medlemmarna redovisade i undersökningen INCI-namn för de ingredienser/mikroplastkulor som användes i kosmetiska produkter. Partikelstorlek och partikelform om petroleumbaserade fasta partiklar med storlek (X, Y och/eller Z)  mindre än 5 mm. Undersökningen genomfördes 2016 och belyser data för året 2015.

Cosmetics Europes rekommendation om utfasning har slutmålet år 2020. Redan nu är minskningen alltså 82 procent. Undersökningen visar att kosmetikbranschen är på rätt väg.

Undersökningen innehåller kommersiellt känslig information och därför har endast aggregerad data presenterats publikt.


Förklaringar

i En kosmetisk produkt som sköljs av ("wash-off") är en produkt som avses sköljas av med vatten kort efter att den använts, till exempel i handfatet eller i duschen.
ii Mikroplastkulor är avsiktligt tillsatta, är 5 mm eller mindre, är olösliga i vatten, är fasta plastpartiklar som används för att exfoliera (ta bort yttre lagret av döda hudceller) eller rengöra i produkter för personlig hygien som sköljs av.
iii Gouin et al, 2015, “Use of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe and Their Estimated Emission to the North Sea Environment”: år 2012 användes 4360 ton .
iv Mikroplast: plastpartiklar 5 mm eller mindre, vattenolöslig, fasta, som återfinns som marint skräp.
v Sources of microplastics relevant to marine protection in Germany; Essel et al., 2015 Sources of microplastic pollution to the marine environment; Sundt et al., 2015 Microplastics: Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark; Lassen et al., 2015: Duis and Coors, Environ Sci Eur (2016) 28:2 “Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: sources (with a specific focus on personal care products), fate and effects”:
En rapport från Förenta Nationernas miljöprogram om marint skräp av plast slår fast,
"Although the use of microplastics in [personal care products] may appear to represent a significant source, it is relatively small compared with other sources of… microplastics into the environment..."

vi Screening of microplastic particles in and downstream a waste water treatment plant: Magnussen and Norden 2014