Hårfärg och cancer: SVT drar alldeles för långtgående slutsatser baserat på en enda studie

Kosmetik- och hygienföretagen noterar avhandlingen Lifestyle factors and breast cancer in Finland av doktoranden Sanna Heikkinen. Avhandlingen diskuterar olika livsstilsfaktorers möjliga påverkan på cancerutveckling. En av de så kallade möjliga kompletterande, det vill säga inte dominerande livsstilsfaktorer som avhandlingen tar upp är hårfärgning. Denna typ av undersökningar kan visa statistiska samband men inte kausala. Det vill säga, det går inte att uttala sig om den ena faktorn verkligen leder till den andra.

Hårfärger är kosmetiska produkter. Alla kosmetiska produkter som säljs ska vara dokumenterat säkra utifrån kända vetenskapliga rön.

 

Omfattande genomgång av hårfärgers säkerhet

Lagstiftande EU-kommissionen har givit i uppdrag till den oberoende vetenskapliga kommittén SCCS (1) att bedöma säkerheten hos initialt totalt 117 olika hårfärger som branschen önskat försvara med säkerhetsdokumentation. Arbetet pågår och kommer att resultera i en förtydligad och samlad lista över säkerställda hårfärger. Redan nu kan det dock konstateras att många av dessa hårfärger har bedömts vara säkra när de används enligt definierade villkor.

KoHF välkomnar Heikkinens studie, men den måste sättas i ett större sammanhang, och relateras till det omfattande arbete som redan görs inom EU för att ytterligare säkerställa hårfärger.

  1. SCCS består av nominerade och antagna oberoende forskare inom bland andra vetenskapsområdena toxikologi och dermatologi.