Initiativ från Stockholm Vatten och Kicks om kosmetiskt avfall

Ett mindre antal typer av kosmetiska produkter är att betrakta som farligt avfall och ska inte slängas i de vanliga hushållssoporna. Detta rör till exempel ej helt tömda förpackningar med farosymbolen "flamman", främst trycksatta behållare som t.ex. hårspary.

De flesta hushållssopor förbränns i Sverige och då oskadliggörs dessa produkter med dess innehåll. Det finns dock en kedja av transporter från hushållet till avfallshanteringsanläggningen och det är i första hand där som risker kan uppstå.
Produkter med organiska lösningsmedel ska givetvis inte heller hällas i avloppet.

Läs Kicks pressmeddelande

Du kan också läsa mer om farligt avfall hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI