KoHF: Kemikalieförteckning på ämnesnivå är inte rationellt

Ett flertal Länsstyrelser har tillsammans lagt fram förslag på att ändra i Egenkontrollförordningen så att den kemikalieförteckning som företag ska upprätta ska vara på ämnesnivå. Man vill att i första hand tillståndspliktiga verksamheter ska vara skyldiga att rapportera in ett antal uppgifter till en central databas. KoHF har genom kansliets paraplyorganisation KTF - Kemisk Tekniska Företagen svarat att detta inte är ett rationellt sätt att arbeta med risker med kemikalier. Arbetsinsatsen det innebär för företag att mata in informationen och hålla den uppdaterad står inte i rimlig proportion till den nyttan databasen skulle kunna innebära för tillsynsmyndigheten. Det behövs andra åtgärder för att förbättra egenkontrollen och miljötillsynen som Naturvårdsverket redan identifierat i ett flertal rapporter.

Länsstyrelsernas förslag

Yttrande från KTF/KoHF