Information om mikroplaster - för journalister, konsumenter, återförsäljare och andra intresserade

Information om mikroplaster - för journalister, konsumenter, återförsäljare och andra intresserade

EU:s kemikaliemyndighet ECHA har den 30 januari, 2019 presenterat förslag om begränsningar av avsiktligt tillsatta mikroplaster.

Förslaget omfattar många syntetiska polymerer, men utgångspunkten är att de måste passa in i de antagna definitionerna, och samtidigt inte omfattas av föreslagna undantag.

Definitionen för mikroplast utgår ifrån storlek, material (polymerer, men inte alla polymerer), nedbrytbarhet i miljön samt aggregationsform (ämnen i vätske- och gasform är undantagna). Definitionen är mycket bred men förslaget ger samtidigt undantag för naturligt förekommande polymerer vilka är nedbrytbara i miljön, men även troligen för funktionsgruppen filmbildare. Alla detaljer är dock inte klara i ECHA:s förslag.

Begränsningsförslaget nämner även vissa övergångstider. Alltifrån kortare övergångstider som för ”microbeads”, vilka redan är på väg att fasas ut på frivillig basis, till längre för mikroplaster i ”leave on” och för tvätt- och rengöringsmedel.

Notera att detta är ett förslag som ska remissas innan det eventuellt kan bli lagstiftning.

Om lagstiftning antas framöver kommer den inte att utgå ifrån specifika ingredienser utan ifrån miljörelaterade egenskaper (jämför t.ex. det svenska förbudet om mikroplastkulor), därför kan inte branschen eller myndigheter gå ut med listor på ingredienser som påverkas.

Tänk också på att EU:s förordning om produktpåståenden/claims säger:

”Påståenden om att en produkt har särskilda fördelar är inte tillåtna om dessa fördelar endast beror på lagstadgade krav.”

Allmänt om mikroplaster

KoHF menar att det också är viktigt att påtala att:

Vi ser allvarligt på problemet med akvatiskt plastskräp och delar de övergripande målen för Europeiska unionen för att ta itu med denna utmaning. Vi representerar också ansvarsfulla branscher som har vidtagit åtgärder i den aktuella miljöfrågan. Mellan 2012 och 2017 reducerade vi frivilligt upp till så mycket som 97,6% av mikroplastkulor som används för exfoliering och rengöring i wash off-kosmetiska produkter inklusive produkter för personlig hygien. Även inom tvätt- och rengöring kan man visa på minskad användning av mikroplastkulor i slipande rengöringsmedel.

Avsiktligt tillsatta mikroplaster i våra produkter utgör endast en mycket liten del av den totala mängden akvatiskt plastskräp. Studier visar t.ex. att det beräknade potentiella bidraget från den europeiska kosmetiksektorn är mellan 0,1% och 2% (1). De största potentiella bidragsgivarna till utsläpp av mikroplaster är fragment från exempel bildäck, plastpellets och fibrer från kläder.

Vi anser därför att varje föreslagen åtgärd för dessa mikroplaster måste ta hänsyn till aspekter som riskbedömning och försiktighet, proportionalitet, samstämmighet, effektivitet samt verkställbarhet.

Övriga länkar

ECHA:s förslag

1) Gouin et al, 2015, “Use of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe and Their Estimated Emission to the North Sea Environment” found that in 2012 4360 tons were used, respektive Primary microplastics in the oceans: a global evaluation of sources,IUCN Report, 2017