Riskkommunikation

KoHF:s medlemmar levererar konsumentprodukter och produkter för yrkesmässig användning som används regelbundet och ofta av nästan alla människor. En naturlig del i vårt arbete är att kommunicera med marknadens aktörer, media, forskare och konsumenter om säkerhetskraven bakom marknadsföring av produkterna och eventuella risker.

Förutsättningen för marknadsföring och uppföljning av kosmetiska produkter på marknaden är:

Korrekt information i rätt tid om nya uppgifter om risker är en mycket viktig del av säkerhetsövervakningen av kosmetiska produkter.

KoHF delar EU-kommissionens syn på rikskommunikation, vilken framgår av dennas riktlinjer om hantering av rapporter om allvarliga oönskade effekter av kosmetiska produkter (i urval):

"All förmedling av data från säkerhetsövervakningen bör ske med beaktande av hur mycket läsarna kan förväntas förstå. För att dessa data ska vara meningsfulla bör de inte presenteras separat utan sättas i rätt sammanhang. Det bör lämnas information om nivåerna av orsakssamband och allvarlighetsgraden.

I media förekommer ofta rubriker i stil med "...X kan vara farligt" behöver m.a.o. inte alls innebära att det finns en betydande risk med att använda en produkt, men att det finns anledning till fortsatt analys och värdering.

Riskkommunikation är ett viktigt led i riskhanteringen och en riskminimerande faktor. Slutanvändare (KoHF: konsument och yrkesmässig användare) och hälso- och sjukvårdspersonal behöver korrekt och effektivt förmedlad information om riskerna med de kosmetiska produkterna och andra faktorer som inverkar på dessa risker. Eftersom riskkommunikation är så viktigt bör lämplig expertis rådfrågas."

Läs EU-kommissionens riktlinjer