Brandfarlighetsmärkning


Brandfarlighetsmärkning av kosmetiska produkter

 

sammanfattning 

Brandfarlighetsmärkning för kosmetiska produkter – krav enligt EU:s aerosoldirektiv och kemikalielagstiftningen CLP gäller endast produkter förpackade i aerosolbehållare.

 

LAGKRAV

Krav om brandfarlighetsmärkning av aerosoler avser den trycksatta behållaren, inte specifika produktområden i sig.

 • Endast kosmetiska produkter förpackade i aerosolbehållare ska därför leva upp till märkningskrav enligt EU-direktivet om aerosoler, reviderade i enighet med kemikalielagstiftningen CLP (faropiktogram, signalord, faro- och skyddsangivelser).

 • Andra kosmetiska produkter som inte är förpackade i aerosolbehållare är undantagna CLP, men här finns branschrekommendationer som leverantörer bör beakta.

Produktexempel - vad är vad?

 • Brandfarliga kosmetiska produkter förpackade i aerosolbehållare kan vara till exempel viss hårstyling, vissa deodoranter och vissa solskyddsprodukter.

 • Brandfarliga kosmetiska produkter som inte är förpackade i aerosolbehållare kan vara till exempel vissa parfymer, viss hårstyling till exempel hårspray i pumpflaska (ej aerosol), och vissa nagelprodukter.

 

BRANSCHREKOMMENDATION

Märkningskrav enligt EU-direktivet om aerosoler, reviderade i enighet med CLP gäller inte för kosmetiska produkter andra än de förpackade i aerosolbehållare.

 • Kosmetiska produkter som inte är förpackade i aerosolbehållare, men som kan vara brandfarliga, rekommenderas i vissa fall märkning men i andra fall bedömning från fall till fall.

 • Brandfarlighetsmärkning innebär här symbol för brandfarlighet eller ordet ”brandfarlig” (på svenska) för produkter på den svenska marknaden. Notera att det inte finns specifika rekommendationer på hur denna symbol ska vara utformad.

  - Här nedan visas exempel på brandfarlighetssymboler som kan användas. Notera att fullständing CLP-märkning inte är ett krav för kosmetiska produkter som inte kräver CLP-märkning även om CLP-faropiktogram används för att visa att produkten är brandfarlig. Endast kosmetiska produkter i aerosolbehållare kräver faropiktogram enligt CLP etc etc.

 • Kosmetiska produkter som inte är förpackade i aerosolbehållare och som har en flampunkt under 23 grader Celsius och initial kokpunkt under eller lika med 35 grader Celsius bör enligt branschrekommendationen ha brandfarlighetsmärkning. Kosmetiska produkter som inte är förpackade i aerosolbehållare och som har en flampunkt över 60 grader Celsius eller mindre eller lika med 93 grader Celsius behöver inte märkas avseende brandfarlighet. Övriga kategorier hanteras från fall till fall.


brandfarlighetsmärkning utifrån lagkrav och EU-branschens rekommendation

KoHF rekommenderar i enlighet med Cosmetics Europes rekommendation nummer 1 att brandfarlighetsmärkning används för brandfarliga kosmetiska produkter för slutanvändare under förutsättning att:

 • Metod för fastställande av antändlighet (flammability) är DIN 51755

 • Varningsstexter ska vara outplånliga, lättåtkomliga och läsbara samt återfinnas på (eventuell) ytterförpackning och behållare.

 • Märkningen ska använda antingen ordet "brandfarlig" (flammable) eller kemikalielagstiftningens pictogram för brandfarlighet. Om märkningen använder varningstext ska denna vara på nationellt(-a) språk.

Notera!:

 • För tydlighet: huvudförutsättningen tolkas så att om man kan styrka att produkten inte är brandfarlig, med beaktande av övriga här angivna villkor, så rekommenderas inte brandfarlighetsmärkning


Ska märkas / undantag / frivillighet

 

SKA MÄRKAS

Kosmetiska produkter som ska märkas avseende brandfarlighet är:

 • Aerosoler ska på behållaren märkas i enlighet med EU:s regelverk om aerosoler (trycksatta produkter) (75/324/EEG, med anpassningar), vilket implementerats i svensk lag, se ansvarig myndighet, MSB:s information om aerosoler . Se även Kemikalieinspektionens grafiska presentation, vilken delvis berör aerosoler. Notera dock att endast avsnittet om aerosoler berör kosmetiska produkter.

 • Se även nedan under "Kosmetiska produkter som är undantagna eller där det råder frivillighet under vissa villkor" för andra brandfarliga produkter som ska märkas under vissa villkor.

 • Läs gärna också KTF:s vägledning om frisörprodukter. Här finns överskådlig information om bland annat hantering och märkning av aerosoler

- Alla aerosolbehållare ska alltså märkas. Här kan du enkelt se vilken obligatorisk märkning som gäller för din produkt.

Följande huvudkategorier för märkning är aktuella:

 1. Märkning relaterad till spårbarhet, volym (och kontroll av den) samt ansvar

 2. Märkning avseende Faro- och skyddsangivelser (refererar till CLP)

 3. Märkning avseende Signalord och specifika faro- och skyddsangivelser (refererar till CLP)

 4. Märkning avseende Faropiktogram (refererar till CLP)

1. Märkning relaterad till spårbarhet, volym (och kontroll av den) samt ansvar

 • Namn och adress eller varumärke för den som släpper ut aerosolbehållaren på marknaden.

 • Symbolen omvänt epsilon.

 • Märkning som gör det möjligt att identifiera varuparti

 • Innehållets nominella volym

2. Faro- och skyddsangivelser

 • ”Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning” (faroangivelse, H229)

 • "Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden." (skyddsangivelse, P210)

 • "Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare" (skyddsangivelse, P251)

 • "Skyddas från solljus." (skyddsangivelse, P410)

 • "Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F." (skyddsangivelse, P412)

 • "Förvaras oåtkomligt för barn." (endast om konsumentprodukt) (P102)

Samt eventuella extra försiktighetsåtgärder.

3. Signalord och specifika faro- och skyddsangivelser

Aerosoler är antingen icke-brandfarliga, brandfarliga eller extremt brandfarliga.

Om det är en icke-brandfarlig eller brandfarlig aerosol ska signalordet "Varning" finnas på behållaren. Om det är en extremt brandfarlig aerosol gäller signalordet "Fara"

Brandfarliga aerosoler ska dessutom bära faroangivelsen "Brandfarlig aerosol" och extremt brandfarliga aerosoler "Extremt brandfarlig aerosol"

Båda dessa, brandfarliga och extremt brandfarliga, ska bära skyddsangivelsen "Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor."

4. Faropiktogram

Brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler ska bära faropiktogrammet "flamman", icke-brandfarliga ska inte göra det.


UNDANTAG OCH VILLKOR

Kosmetiska produkter som är undantagna eller där det råder frivillighet under vissa villkor:

Här följer rekommendationerna för kosmetiska produkter så som de presenteras i Cosmetics Europes rekommendation nummer 1, Flammability Labelling of Cosmetic Products, om "flammable liquids", brännbara vätskor:

Bild. annex 1, Cosmetics Europe recommendation no 1.

 

 1. Products fulfilling the UN GHS hazard classification criterion ‘Flammable Liquid’ for Category 4 do not require flammability labelling.
  - kategori 4 = flampunkt > 60 och <= 93 grader Celcius

 2. Products fulfilling the UN GHS and/or CLP hazard classification criterion ‘Flammable Liquid’, Category 1 should carry a flammability labelling.
  - kategori 1 = extremt brandfarlig vätska och gas. Flampunkt <23 grader Celcius, initial kokpunkt <= 35 grader Celsius

 3. Products fulfilling the UN GHS and/or CLP classification criterion ‘Flammable Liquid’, Categories 2 or 3 should be assessed case-by-case as part of the product safety assessment.
  - kategori 2 = mycket brandfarlig vätska och gas. Flampunkt <23 grader Celcius, initial kokpunkt > 35 grader Celsius
  - kategori 3 = brandfarlig vätska och gas. Flampunkt >= 23 och <= 60 grader Celcius

  They should carry a flammability labelling if an end user risk is identified for reasonably foreseeable handling or use conditions, taking into account the product composition, its boiling point, flashpoint and flame point, as well as market experience with similar products/formulations. In the following cases, exemption from flammability labelling could be considered by the Responsible Person :

  a) For categories 2 & 3 : pack sizes up to 125 ml (KoHF: analogi med CLP, annex I, sektion 1.5.2, undantag från artikel 17 [(Artikel 29(2))
  b) For category 3: products with an ethanol content equal to or below 60% by volume, provided that ethanol is the only flammable solvent (KoHF: se annex 1 i Cosmetics Europes rekommendation nummer 1, Flammability Labelling of Cosmetic Products)
  c) For category 3: other products with a flash point equal or greater than 35°C and lower or equal to 60°C, which cannot in any way support combustion under normal or reasonably foreseeable conditions of use (KoHF: se GHS kapitel 2.6.2, Nota 2.)

 4. Flammability labelling should be indelible, easily legible and visible, on the inner (primary) and outer (secondary) packaging.

 5. Labelling should either use the word “flammable” ("Brandfarlig") or an easily recognisable flame symbol. If wording is used, it should be in the national language(s)
  - KOHF rekommenderar att symbol/piktogram används för att undvika hantering av översättning

 

Notera, för transport av kosmetiska produkter gäller krav inkl märkning enligt internationell transportlagstiftning om farlig gods. Kontakta KoHF om frågor som specifikt handlar om transportlagstiftning.


Brandfarlighetsmärkning av kemiska produkter

Kemiska produkter och deras märkning gällande brandfarlighet följer den europeiska lagstiftningen, CLP (Classification, Labelling and Packaging). Beroende på produktens egenskaper och ingående ämnen kommer produkten att klassificeras som brandfarlig eller inte. Om klassificeringen anger att det är en brandfarlig produkt ska piktogrammet med flamman användas i märkningen samt de faro- och skyddsangivelser som hör till klassificeringen. Mer information om CLP och märkning finns på den Europeiska myndigheten ECHAs hemsida.

CLP-förordningen medger vissa undantag för ämnen och blandningar i små förpackningar (normalt mindre än 125 ml) eller förpackningar som är svåra att märka. Läs mer i CLP artikel 17 för märkningskrav och i kapitel 1.5.2 för undantagen för små förpackningar.

Hantering av brandfarliga kosmetiska och kemiska produkter

Regler för hantering av brandfarliga produkter regleras i varje land inom EU. Det finns inte en harmoniserad lagstiftning för detta. I Sverige är det MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som reglerar hanteringen av brandfarliga vätskor och brandfarliga aerosoler. Det kan t.ex. gälla krav på tillstånd från vissa mängder av brandfarlig vara eller hur man ska hantera brandfarliga produkter på ett försäljningsställe.