Konserveringsmedlet PHMB är säkert

Kosmetik- och hygienföretagen noterar att Aftonbladet skriver om konserveringsmedlet PHMB och refererar till en artikel i tidningen Sveriges natur. Artikeln innehåller svepande påståenden och direkta fel.

Inget stöd för Naturskyddsföreningens påstående om cancer

Naturskyddsföreningens hävdar genom artikeln i Sveriges Natur att produkter som innehåller konserveringsmedlet PHMB kan ge cancer. Varken Naturskyddsföreningen, eller någon annan kan dock ge belägg för detta alarmistiska påstående. Istället har konserveringsmedlet nyligen värderats som säkert av EU:s oberoende vetenskapskommitté SCCS.

Olyckligt att Läkemedelsverket inte försvarar riskhanteringsprincipen tydligare

Kosmetikaregelverket är konstruerat så att risker ska minimeras. Risker tar hänsyn till inneboende egenskaper hos ingredienser, men också tydligt till hur vi exponeras för ingredienserna. Det är en orimligt verklighetsuppfattning att utgå ifrån en nollvision om risker i vardagen. Dessutom ställer regelverket krav på kraftigt tilltagen säkerhetsmarginal. Tillverkaren ansvarar för att ingredienser och produkter är dokumenterat säkra. Ansvarig myndighet har givetvis insyn i dokumentationen om de bedömer att det kan finnas oro kring produktens säkerhet.

PHMB är nyligen värderat som säkert utifrån aktuell kunskap

Både branschen och myndigheterna önskar att i regelverket tillåtna ämnen ska utvärderas då ny data tillkommer. Nu har så skett i fallet PHMB, varför alla parter bör vara tillfreds givet aktuellt kunskapsläge. Regelverket är alltid öppet för anpassning i den mån nya vetenskapliga rön tillkommer.

Kosmetik- och hygienföretagen menar att det är olyckligt att Naturskyddsföreningen feltolkar förutsättningarna för att placera konsumentprodukter på marknaden och därmed skrämmer konsumenten. Kosmetik- och hygienföretagen uppmanar också Läkemedelsverket att så länge Sverige är EU-medlem att vägleda utifrån gemensamma direktiv inom EU.

Läs mer om PHMB på kohf.se