Märkning

En första seger mot olagliga och felmärkta kosmetikprodukter

KTF stämde bolaget som bedrev verksamheten www.beautyplanet.se i november 2014 för försäljning av olagliga och felmärkta produkter. Sedan dess har www.beautyplanet.se fått nya ägare. De nya ägarna tar nu fullt ansvar för det inträffade. De förbinder sig att inte marknadsföra olagliga eller felmärkta kosmetiska produkter framöver. KTFs stämning mot bolaget som driver Nordicfeel kvarstår.

Språkkrav för märkning av kosmetika

KTF har tagit fram en skrivelse om språkkrav för märkning av kosmetika. Språkkraven ställer till en hel del bekymmer för leverantörer av kosmetik och har också varit föremål för tillsyn. KTF har tidigare fått information av Läkemedelsverket om att det är Svenska Akademins ordlista (SAOL) som gäller beträffande vilka ord som är svenska eller inte. KTF kan dock konstatera att förekomsten av ett ord i SAOL inte kan vara avgörande för om en produkt är korrekt märkt från en juridisk utgångspunkt.

KTF stämmer kosmetikhandlaren Nordic Feel i Marknadsdomstolen

Nordic Feel är ett företag som säljer kosmetiska produkter över Internet. Företaget bryter mot ett antal bestämmelser som är viktiga för konsumentens säkerhet. De säljer bland annat manipulerade och falskmärkta produkter samt åsidosätter konsumentkreditlagen.

KTF stämmer kosmetikhandlaren Beauty Planet i Marknadsdomstolen

Beauty Planet är ett företag som säljer kosmetiska produkter över Internet. Trots påpekanden från både KTF och flera av KTFs medlemsföretag har Beauty Planet fortsatt med försäljning av felmärkta varor samt osanna påståenden på sin hemsida. KTF har därför beslutat att stämma Beauty Planet i Marknadsdomstolen.

Otillräcklig konsumentinformation i P1:s Plånboken när inte hela "storyn" berättas om parabener

Sveriges Radio, P1:s konsumentorienterade program Plånboken presenterar med god ambition faktorer som kan spela in vid val av schampo. KTF bedömer att programmet i stort sett är sakligt, men att möjlighet till spekulation alltid finns om inte all information presenteras. KTF gör här ett försök att komplettera bilden.

KTF kommenterar artikel i dagens GP – ”Farliga ämnen i naturliga hudkrämer”

Ett grundläggande missförstånd är att artikeln tycks sätta likhetstecken mellan syntetiskt tillverkade ingredienser och farliga ingredienser. Det som bestämmer en ingrediens egenskaper är inte dess ursprung utan dess kemiska struktur, och även naturliga ingredienser har en kemisk struktur. Det är alltså inte så att syntetiska ingredienser har en typ av egenskaper och naturliga en annan.

Konsumenter vill att företagen tar miljöansvaret

Konsumenter vill att företagen tar miljöansvaret

Enligt en ny undersökning tillskriver svenska konsumenter företagen det största ansvaret för att nå en utveckling med mindre miljöbelastande produkter. Ett nästan lika stort ansvar vilar på politikerna som styr utvecklingen med lagar och skatter och på konsumenterna genom de val de gör.

Läs undersökningen

 

EU:s kosmetikaförordning - idag träder den ikraft fullt ut

EU:s kosmetikaförordning - idag 11 juli träder den ikraft fullt ut

EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009

Nedan hittar du ett axplock av "måste känna till".

 

CPNP, det elektroniska registret hos EU-kommissionen - kom ihåg att produkter på den inre marknaden ska vara registrerade. Om ditt företag är ansvarig för lanseringen inom EU ska det registrera - notera att detta även gäller om du importerar till EU-land och även om du importerar till EU parallellt med en annan importör (givet att ditt företag inte har avtal med den förste importören där denne är ansvarig person). Företag som tar in en kosmetisk produkt (se 1223/2009, artikel 2) till Sverige från annat EU-land ska inte registrera. Detta under förutsättning att det ansvariga företaget sköter registreringen korrekt.

 

Produktinformationsdokument - Ska finnas för varje kosmetisk produkt som placeras på den inre marknaden. Det obligatoriska produktinformationsdokumentet ska också om det förvaras i Sverige finnas tillgängligt på det svenska eller det engelska språket. Läs mer om produktinformationsdokumentet i 1223/2009, artikel 11 samt om säkerhetsrapport (bilaga I), en av hörnpelarna i produktinformationsdokumentet.

 

Se även inlägget på ktf.se "Läkemedelsverket (LV) uppdaterar på sin hemsida lagstiftningsinformation med anledning av det fulla ikraftträdandet av EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009"

Viktigt även att notera EU:s riktlinjer på området, som skapats som ett försök att underlätta för företagen att följa lagstiftningens krav. En sammanställning finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2013:10, den svenska föreskrift utfärdad med stöd av förordning (2013:413) om kosmetiska produkter. Reglerar definitioner = samma som i 1223/2009, information då produkten saknar försäljningsförpackning, språkkrav och avgifter. Träder i kraft den 11 juli 2013

 

Mer info för KTF:s medlemmar

 

Läkemedelsverket uppdaterar lagstiftningsinformation

Läkemedelsverket (LV) uppdaterar på sin hemsida lagstiftningsinformation med anledning av det fulla ikraftträdandet av EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009. Den 11 juli 2013 träder som bekant Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter helt i kraft och ersätter därmed Rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter och de nationella implementeringarna av denna.

Märkning - på svenska

Enligt förordning 1223/2009 får medlemsländerna avgöra vilket språk viss produktmärkning ska anges på (artikel 19.5). Sverige kräver att denna märkning ska vara på svenska genom 4§ förordning (2013:413) om kosmetiska produkter.

Notera:

att länk till 2013:413 leder till inledande bestämmelser för EU:s kosmetikaförordning

notera 2013:413, men också (1223/2009, artikel 19.1.f) villkorssatsen (märkning avseende användningsområde/funktion) "Den kosmetiska produktens funktion, om detta inte tydligt framgår av presentationen av produkten."

Produktinformationsdokument

Det obligatoriska produktinformationsdokumentet ska också om det förvaras i Sverige finnas tillgängligt på det svenska eller det engelska språket. Läs mer om produktinformationsdokumentet i 1223/2009.

Riktlinjer för att hjälpa dig uppfylla kraven

Notera de riktlinjer som Läkemedelsverket hänvisar till på sin informationssida. De finns där för att hjälpa ditt företag att uppfylla kraven i kosmetikalagstiftningen.

 

Regler för produkter utan förförpackning

Läs mer i aktuell föreskrift 

 

Läs mer på Läkemedelsverkets sida

Okunnighet om UV-filter på Stockholms Universitet

Ett märkligt pressmeddelande från Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM) vid Stockholms Universitet innehåller omfattande felaktigheter om UV-filter. KTF vill påpeka att det bara finns ett klassificeringssystem för miljöfarlighet inom EU. Vi gissar att Stockholms Universitet är ute efter att märka solskyddsprodukter som miljöfarliga, men detta har inget med klassificeringen av UV-filter i sig att göra.

SVTs ”Nytt larm” om hygienprodukter är utan nyheter

SVT hävdar i en artikel på sin hemsida att det finns nya och farliga substanser i tandkräm och hygienprodukter. Detta är inte riktigt då alla ämnen i dessa produkter är deklarerade på förpackningarna och väl undersökta. De ämnen som SVT tar upp, propylparaben och triclosan, är inte nya utan har använts i över 50 år. Dessutom framgår det alltid på förpackningarna vilka ämnen som finns i produkterna.

KTF om Konsumentföreningen Stockholms rapport om märkning av kosmetiska produkter

KTF välkomnar Konsumentföreningen Stockholms rapport i diskussionen om märkning av kosmetiska produkter.All märkning på förpackningar bör finnas där inte bara p.g.a. lagkrav utan för att ge tydligast möjliga information till konsumenten.