Kosmetikbranschens hållning om mikroplaster

 

Aktuellt

EU och mikroplaster

EU har idag inte röstat för gemensam reglering av mikroplaster. 

EU:s kemikaliemyndigheten ECHA har dock presenterat ett förslag om att på olika sätt begränsa polymerer (alla polymerer är inte mikroplaster, men alla mikroplaster är polymerer) i ett flertal olika konsument- och andra produkter. Då miljöegenskaper hos kosmetiska produkter omfattas av kemikalielagstiftningen REACH, vilken vilar under ECHA inkluderas även dessa produkter i denna totala bedömningen.

EU:s kosmetikaindustri har svarat på den offentliga konsultationen som följt på förslaget. KoHF delar till fullo de argument som framförs i svaret.

Nationellt förbud mot mikroplastkorn i kosmetiska produkter som sköljs av

Regeringen har låtit publicera reglerna om nationellt förbud mot mikroplastkorn i kosmetiska produkter som sköljs av ("rinse off"). Detta genom ändringen SFS 2018:55 till förordningen 1998:944.

Kortfattat betyder det att det från och med 1 januari 2019 är förbjudet att tillhandahålla, eller sälja till slutanvändare, kosmetiska produkter som innehåller:

- plastpartiklar (enligt REACH) som tillsätts dessa produkter i funktionerna rengörande, skrubbande eller polerande, och har en storlek mindre än fem millimeter i någon dimension, samt är olösliga i vatten.

Undantagna är naturligt förekommande polymerer. Vidare undantag och dispens kan i vissa fall ges av ansvarig myndighet.

 

Science: "No increase in marine microplastic concentration over the last three decades – A case study from the Baltic Sea"

En av världens högst ansedda vetenskapliga tidskrifter, Science, har nyligen publicerat en artikel som är mycket intressant sett till bland andra svenska Regeringens massiva ambitioner på området plastpartiklar i miljön. 

Läs mer på kohf.se

 

Branschens hållning

Precis som när det gäller hälsosäkerhet menar kosmetikbranschen att riskminimering är den centrala frågan om miljöegenskaper. Ansvaret för säkerhet och minimering av miljörisk ligger som alltid ytterst hos ansvarig person.

I avgränsningen av ingredienser som branschen vill agera kring återkommer man till just följande egenskaper:

 • ingrediensens ursprung (syntetiskt),

 • ingrediensens aggregationsform i formuleringen (fast, och kan formas och omformas, och behåller sin form under användning och kvittblivning),

 • ingrediensens löslighet (olösliga),

 • miljöegenskaper (persistenta)

 • storleken (>1 mikrometer till < 5 mm, även om den i sig är mindre viktig än de ovan)

 

Micro plastics are water insoluble and environmentally persistent solid plastic particles with a size greater than 1 μm and smaller than 5 mm, where plastics are defined as synthetic water insoluble polymers that can be repeatedly molded, extruded or physically manipulated into various solid forms which retain their defined shapes in their intended applications during their use and disposal.”

 

Det är tydligt enligt de studier som finns att kosmetikbranschen bidrar mycket lite till problematiken med mikroplaster i den akvatiska miljön. Samtidigt är kosmetiska produkter lättare att peka mot än andra källor p.g.a. den obligatoriska innehållsförteckningen.

Branschen står fast vid sin rekommendation om utfasning, men menar att frågan måste lyftas upp på en rimlig nivå och beakta samtliga relevanta källor, samt framförallt hanteras utifrån vetenskapligt fokus.

Läs även: All about plastic microbeads på Europeiska kosmetikbranschens hemsida

 

Kosmetikbranschen fasar ut mikroplastkorn

Utfasning i Sverige

Publicerat 2014-07-08

Det senaste året har mikroplaster i kosmetiska produkter debatterats i kosmetikbranschen och i media. Anledningen är att man hävdar att mikroplaster skulle ha negativ miljöpåverkan på världshaven. Mot denna bakgrund skickade KoHF ut en enkät vars syfte var att kartlägga hur omfattande användningen av mikroplastkorn är inom kosmetikabranschen, om det finns planer på utfasning, hur tidplanen för detta ser ut samt vilka funktionsingredienser som kommer att ersätta mikroplastkornen i framtida scrub-produkter. Enkäten skickades till samtliga medlemsföretag som kan tänkas vara berörda och resultatet av enkätsvaren sammanfattas nedan.

Resultat av enkäten

 • 47 företag besvarade enkäten

 • 29 av dessa använder inte mikroplastkorn i dag.

 • 9 av de 18 som fortfarande använder mikroplastkorn kommer att fasa ut den under 2014

 • 4 fasar ut 2015, 1 företag fasar ut 2016 respektive 2017

 • 3 företag har ännu inte satt datum för utfasning, men avser inte att behålla mikroplastkorn i sina produkter.

 • Mikroplastkorn kommer att ersättas/har redan ersatts av polysackarider, mineraler, mjölksyraderivat och vaxer

Slutsats

Mikroplastkorn i kosmetiska produkter är på väg att fasas ut. Mikroplastkorn kommer nästan inte att finnas på den svenska marknaden efter 2015 och senast 2017 kommer de i princip att vara helt utfasade. I framtidens scrub-produkter kommer istället till exempel polysackarider, mineraler, mjölksyraderivat och vaxer att användas för att uppnå den exfolierande effekten.

 

Cosmetics Europe rekommenderar utfasning

Under 2015 antog den samlade europeiska kosmetikbranschen, Cosmetics Europe, en branschrekommendation om utfasning av mikroplaster enligt avgränsningen ”synthetic, solid plastic particles used for exfoliating and cleansing that are non-biodegradable in the marine environment” och som är under 5 mm.

Resultat av rekommendationen så här långt: 97,6 procent mikroplastkorn utfasade 2012-2017

Rekommendationen om utfasning har slutåret 2020. 

 

Kontakt: VD Olof Holmer

 

Läs även om mikroplaster och polymerer

Läs även Mikroplaster i kosmetik bör inte vara föremål för ett nationellt förbud


FAKTARUTA

Mikroplaster i skrubbande kosmetiska produkter som sköljs av

Mikroplast är mikrometerstora plastkulor, vanligtvis av polyetylen, som används som ”slipmedel” i scrub-produkter. Slipmedlet måste vara inert, det vill säga stå emot yttre påverkan och varken ge upphov till kemiska reaktioner eller hudirritation. Dessa produkters syfte är att avlägsna döda hudceller för att ge huden en ny lyster. Denna process kallas exfoliering och kan också utföras med kemiska metoder.

Andra ingredienser som kan användas i ett exfolierande syfte i kosmetiska produkter är till exempel olika nermalda mineral och växt-/fruktdelar. Att ersätta ingredienser är dock inte bara att byta från ena dagen till den andra. Hänsyn måste som alltid tas till säkerhet för konsumenten, till exempel att produkten inte fungerar som grogrund för skadliga mikroorganisamer (kan vara större risk i organiskt material). Vidare måste produkten fungera kosmetiskt på ett minst lika bra sätt.

Den naturliga exfolieringen kan sägas vara ett mått på hur snabbt en människa kan förnya sitt yttersta hudlager. Den naturliga processen går långsammare med stigande ålder.

Övrigt

Om EU:s plaststrategi för en cirkulär ekonomi.