Kurs om CLP, klassificering och märkning, torsdagen den 5 oktober i Stockholm

Kurs om CLP, klassificering och märkning av kemiska produkter, torsdagen den 5 oktober i Stockholm

KTF Utbildning välkomnar alla som praktiskt och detaljerat vill skaffa sig djupare kunskap om klassificering och märkning för kemiska produkter. En heldagskurs hålls den 5 oktober i Näringslivets hus i Stockholm. 

Den här praktiska heldagsutbildningen fokuserar på hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP är uppbyggd samt de tre olika farotyperna; Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror.

På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter.  

Ur programmet:

  • Märkningens beståndsdelar: Faropiktogram, Signalord, Faroangivelse(r) och Skyddsangivelse(r)
  • Fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror – Definitioner, klassificeringskriterier och farokommunikation
  • Genomgång av särskilda regler för märkning och förpackning av vissa ämnen och blandningar, såsom EUH-fraser, barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning

Anmälningsformulär och ytterligare information på KTF utbildning.se