Mikroplaster i kosmetik: resultat viktigare än politik

Mikroplaster i kosmetik: resultat viktigare än politik

1 juli, 2018 träder förbudet mot mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs av ikraft. Efter sista december får sådana inte säljas till konsumenter och andra användare. Detaljer i förbudet redovisas längre ner i texten.

 

Självreglering snabbare och mer effektivt

Den europiska kosmetikbranschen genom Cosmetics Europe har under tre år fram till 2015 fasat ut 82 procent av dessa ingredienser i produkter som sköljs av, och målsättningen med den här branschrekommendationen är att branschen till 2020 ska ha fasat ut totalt.

 

Proportionalitet: politisk vinst men är det verkligen en vinst för miljön?

En av KoHF:s målsättningar är att ligga steget före i hälso- och miljöfrågor, men vi tror inte att detta åstadkoms genom nationella prestigebeslut. Miljöministern vet att kosmetiska produkter utgör en helt minimal del av exponeringen för hav och sjöar, men ser förbudet som en lågt ”hängande frukt”.

För KoHF är det viktigare att hantera frågan om mikroplast utifrån ett sakligt perspektiv än att vinna kortsiktiga politiska poäng. Dels för att vi är övertygade om att verkliga miljövinster nås på grundval av naturvetenskaplig hänsyn, och dels för att det ur branschens synvinkel finns uppenbara risker att fullt funktionella ingredienser fasas ut på grund av den antagna definitionen.

KoHF har därför från början hävdat att frågan inte är en ”svensk” fråga utan bör hanteras på EU-nivå. På så sätt tar också Sverige sitt ansvar som medlem i unionen.

 

Kosmetik- och hygienföretagens kritik till förbudet

Föreningen vill påpeka ett antal felaktiga antaganden som regeringen gör sig skyldiga till, utöver att den riktar in sig primärt just på de ”lågt hängande frukterna” och inte fokuserar på de betydande källorna bakom nedsmutsning av hav och sjöar.

  • KoHF har förståelse för att regeringen inte kan veta exakt hur många ton av dessa ingredienser som kommer ut i miljön, men vi finner det mycket märkligt att man i sin kommunikation ofta nämner en siffra som är flera gånger så stor som de som ansvariga myndigheter nämner (1).
  • Miljöministern nämner ofta att dessa ingredienser mer eller mindre orenat når hav och sjöar. Enligt befintlig kunskap infångas nära hundra procent av mikroplaster i reningsverken.
  • Regeringen hävdar att mikroplaster är en av de stora miljöproblemen idag. KoHF är helt enig om att nedsmutsning av haven måste minska. Vi kan dock inte finna tydligt stöd för att just kosmetiska produkter skulle innebära ett hot mot marin fauna. Regeringen väljer också att delvis bortse från frågan om de enorma volymer makroplast som i haven bryts ner till mikroskopiska partiklar.
  • En av världens mest betydande vetenskapliga tidskrifter, Science, publicerade nyligen en studie som menar att mängden mikroplast i Östersjön inte förändrats alls under senaste 30 åren. Detta i kontrast till politikers ord om en kontinuerlig ökning av problemet

1) Naturvårdsverket: Mikroplaster, Kemikalieinspektionen: Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter

 

Utdrag från lagtexten:

plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än 5 milli­meter i någon dimension och är olösliga i vatten,

naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer naturligt i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller behandling eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats i sin kemiska struktur

Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som är avsedd att sköljas av eller spottas ut efter att den används på hud, hår, slemhinnor eller tänder och som innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt.

Förbudet gäller inte kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer.