Tillsyn

Tillsyn i frisersalonger: kosmetiska produkter - inga krav på kemikalielagstiftningens säkerhetsdatablad eller separata kemikalielistor

KTF noterar att arbetsmiljöverket i vissa fall vid tillsyn av bland andra frisersalonger kräver att det till kosmetiska produkter, till exempel schampo, hårfärg eller hårsprej ska bifogas säkerhetsdatablad (lagkrav för kemiska produkter) samt att salongen ska upprätta separata kemikalielistor. Detta är fel eftersom kosmetiska produkter regleras specifikt genom EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, och inte genom kemikalielagstiftningen och för dessa är kraven på information tydliggjorda genom obligatorisk innehållsförteckning.

Tillsyn av frisersalonger

Läkemedelsverket genomför nu med flera av Sveriges kommuner ett tillsynsprojekt för att tillse att produkterna på marknaden följer lagkrav. KTF stödjer detta arbete eftersom marknadskontroll är en viktig del i hela begreppet säkerhet. För att undvika missförstånd vill föreningen påtala följande för att undvika missförstånd

Läkemedelsverket rapporter: parfymanalys och konserveringsmedel i barnprodukter

Läkemedelsverket (LV) släpper nu två rapporter. En om parfymämnen i barnprodukter, en om konserveringsmedel i dessa produkter.KTF välkomnar att Läkemedelsverket utövar tillsyn på branschen och beivrar felaktigheter så att de rättas till. Vi noterar också avseende konserveringsmedelsrapporten att samtliga produkter utom en av de produkter som är utan anmärkning i studien rörande konserveringsmedel kommer från företag som är anslutna till KTF. Medlemskap i KTF är ett sätt att hålla sig ajour med förändringar av lagkrav och riktlinjer.

EU:s kosmetikaförordning: förordning om gemensamma kriterier för påståenden (claims) om kosmetiska produkter

EU:s kosmetikaförordning: förordning om gemensamma kriterier för påståenden (claims) om kosmetiska produkter

Notera: aktuell förordning är kortfattat förklarande och inte samma som ej ännu publicerade riktlinjer om påståenden om kosmetiska produkter.

De gemensamma kriterierna syftar till att skydda slutanvändare av kosmetiska produkter från vilseledande påståenden genom att ge tydliga kriterier för både företag och myndigheter. De gäller inte bara sådana påståenden som är tryckta på förpackningen, utan alla påståenden, oavsett media eller typ av marknadsföringsverktyg. Dessa kriterier är inte avsedda att fungera som verktyg vid klassificering av "gränsprodukter" utan ska används efter det att en produkt har fastställts vara en kosmetisk produkt.

De sex gemensamma kriterierna presenteras i förordningen med korta förklarande texter. Mer information kommer att lämnas i ett riktlinjedokument som EU-kommissionen senare publicerar på DG SANCO:s webbplats.

Förordningen blir tillämplig med omedelbar verkan. Detta borde inte skapa problem eftersom texten kodifieras och gör explicita krav som redan fanns under kosmetikadirektivet, snarare än att skapa nya krav. Det kommer dock att ge EU:s myndigheter en starkare rättslig grund för verkställighet.

Läs förodningen (EN text: byt ut SV mot EN i länken)

 

EU:s kosmetikaförordning - idag träder den ikraft fullt ut

EU:s kosmetikaförordning - idag 11 juli träder den ikraft fullt ut

EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009

Nedan hittar du ett axplock av "måste känna till".

 

CPNP, det elektroniska registret hos EU-kommissionen - kom ihåg att produkter på den inre marknaden ska vara registrerade. Om ditt företag är ansvarig för lanseringen inom EU ska det registrera - notera att detta även gäller om du importerar till EU-land och även om du importerar till EU parallellt med en annan importör (givet att ditt företag inte har avtal med den förste importören där denne är ansvarig person). Företag som tar in en kosmetisk produkt (se 1223/2009, artikel 2) till Sverige från annat EU-land ska inte registrera. Detta under förutsättning att det ansvariga företaget sköter registreringen korrekt.

 

Produktinformationsdokument - Ska finnas för varje kosmetisk produkt som placeras på den inre marknaden. Det obligatoriska produktinformationsdokumentet ska också om det förvaras i Sverige finnas tillgängligt på det svenska eller det engelska språket. Läs mer om produktinformationsdokumentet i 1223/2009, artikel 11 samt om säkerhetsrapport (bilaga I), en av hörnpelarna i produktinformationsdokumentet.

 

Se även inlägget på ktf.se "Läkemedelsverket (LV) uppdaterar på sin hemsida lagstiftningsinformation med anledning av det fulla ikraftträdandet av EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009"

Viktigt även att notera EU:s riktlinjer på området, som skapats som ett försök att underlätta för företagen att följa lagstiftningens krav. En sammanställning finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2013:10, den svenska föreskrift utfärdad med stöd av förordning (2013:413) om kosmetiska produkter. Reglerar definitioner = samma som i 1223/2009, information då produkten saknar försäljningsförpackning, språkkrav och avgifter. Träder i kraft den 11 juli 2013

 

Mer info för KTF:s medlemmar

 

Läkemedelsverket uppdaterar lagstiftningsinformation

Läkemedelsverket (LV) uppdaterar på sin hemsida lagstiftningsinformation med anledning av det fulla ikraftträdandet av EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009. Den 11 juli 2013 träder som bekant Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter helt i kraft och ersätter därmed Rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter och de nationella implementeringarna av denna.

Märkning - på svenska

Enligt förordning 1223/2009 får medlemsländerna avgöra vilket språk viss produktmärkning ska anges på (artikel 19.5). Sverige kräver att denna märkning ska vara på svenska genom 4§ förordning (2013:413) om kosmetiska produkter.

Notera:

att länk till 2013:413 leder till inledande bestämmelser för EU:s kosmetikaförordning

notera 2013:413, men också (1223/2009, artikel 19.1.f) villkorssatsen (märkning avseende användningsområde/funktion) "Den kosmetiska produktens funktion, om detta inte tydligt framgår av presentationen av produkten."

Produktinformationsdokument

Det obligatoriska produktinformationsdokumentet ska också om det förvaras i Sverige finnas tillgängligt på det svenska eller det engelska språket. Läs mer om produktinformationsdokumentet i 1223/2009.

Riktlinjer för att hjälpa dig uppfylla kraven

Notera de riktlinjer som Läkemedelsverket hänvisar till på sin informationssida. De finns där för att hjälpa ditt företag att uppfylla kraven i kosmetikalagstiftningen.

 

Regler för produkter utan förförpackning

Läs mer i aktuell föreskrift 

 

Läs mer på Läkemedelsverkets sida

KTF om Konsumentföreningen Stockholms rapport om märkning av kosmetiska produkter

KTF välkomnar Konsumentföreningen Stockholms rapport i diskussionen om märkning av kosmetiska produkter.All märkning på förpackningar bör finnas där inte bara p.g.a. lagkrav utan för att ge tydligast möjliga information till konsumenten.

Cosmetovigilance: anmälan av allvarliga oönskade effekter (SUE’s)

Som en följd av artikel 23 i EU:s kosmetikaförordning, ”Underrättelse om allvarliga oönskade effekter”, har EU-kommissionen offentliggjort tre blanketter, som alla ska garanterar en strukturerad och konsekvent rapportering av allvarliga oönskade effekter. Definition av allvarliga oönskade effekter är: en oönskad effekt som leder till tillfällig eller bestående funktionsnedsättning, funktionshinder, sjukhusvård, missbildningar eller en omedelbar fara för livet, eller dödsfall.

Det är särskilt formulär A man ska vara uppmärksam på, och som skall fyllas i av den ansvariga personen eller distributören när det kommer till deras kännedom att allvarliga oönskade effekter har inträffat pga. deras produkt. Den ifyllda blanketten skall skickas till den behöriga myndigheten i det land (i Sverige Läkemedelsverket), där oönskade effekten uppstod.

Från den 11:e juli 2013, i samband med att EU:s kosmetikaförordning träder i kraft fullt ut, ska alla allvarliga oönskade effekter rapporteras. Under tiden KAN det nya systemet används på frivillig basis.

Källa: EU-kommissionen. Formulär och riktlinjer: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/guidelines/sue_en.htm

Se även Colipas (nu Cosmetics Europe) riktlinjer om hantering av rapporter om oönskade händelser eller KTF:s översättning av detsamma.